Bestillerbrev for 2023

Nord-Norges Europakontors bestillerbrev for 2023.

Overordnede prioriteringer 

Europa og EU står overfor en ny tid. Klima og energikrise og et endret geopolitisk verdensbilde påvirker EU og forholdet mellom Norge og EU. Med eventuell NATO-utvidelse vil de nordsvenske, nordfinske og nordnorske regionene kunne bli et forsvars- og sikkerhetspolitisk knutepunkt i nord. Det forventes at EUs politikk i nord vil påvirkes av en eventuell NATO-utvidelse. Europakontoret skal særlig følge med på hvordan denne utviklingen kan påvirke kritisk infrastruktur, beredskap og investeringer i nord. 

NNEO følger og rapporterer hjemover på fagområder som har direkte relevans for den nordnorske landsdelen, og kontorets eiere og partnere: 

Regional utvikling, Arktispolitikk, næringsutvikling, transport, industri, energi, FOU, utdanning, klima og miljø, kultur, samiske/urfolksforhold, marin sektor (inkl. hav og havforvaltning) og maritim sektor. I tillegg følges utviklingen innen statsstøtteregulativene tett.  

Tiltakene i bestillerbrevet er knyttet til tre overordnede mål, jfr NNEOs strategi for 2021-2024.  

 

Mål:

1. Fremme Nord-Norges interesser. 

Tiltaksplan: 

Tiltak 

Beskrivelse 

Involvering 

Tidsrom 

M1.1 

EUs Arktis politikk:  

Kontoret skal følge EUs arktiske politikk i lys av ny geopolitisk situasjon.  

Jobbe for å øke forståelsen for vår region i Brussel gjennom blant annet å bidra til arrangementer / reiser i nordområdene for aktører i EU. 

Eiere og partnere 

2023 

M1.2 

Kartlegge hvilke arenaer, plattformer, partnerskap og møteplasser i Brussel landsdelen bør være representert på, og i dialog med eiere og partnere diskutere konkret oppfølging 

EU-del, NFR, IN, NSPA, FOU-nettverk. 

2023 

M1.3 

Sørge for en oppdatert kommunikasjonsstrategi, med en oppdatert ´´budskapsplattform´´, der en felles nordnorsk stemme og historie blir tydelig. Arbeidet med nyhetsbrev, og sosiale og digitale medier som informasjons- og profileringskanal styrkes. 

Eiere og partnere 

2023 

M1.4 

NNEO skal fremme Barentssamarbeidet innenfor nåværende ramme - et nordisk samarbeid.  

Blant annet bidra til deltakelse på Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People, i Brussel 22.-24. mars og liknende arrangement.  

Barents-sekretariatet, samiske org., eierne 

2023 

M1.5 

Europakontoret skal:  

- følge med på reformer innen EUs regionalpolitikk, og spesielt prosesser angående statsstøtteregelverket, inkludert lettelser i statsstøtteregelverket som følge av det grønne skiftet. 

- hevde Nord-Norges interesser overfor de europeiske institusjonene. 

- gi innspill på hvilke områder som bør analyseres nærmere for å bedre kunnskapen og beslutningsgrunnlaget for politiske innspill overfor relevante EU-institusjoner.  

Eiere, partnere, NSPA 

2023 

M1.6 

Bistå eierne i forberedelse og oppfølging av Europapolitisk forum  

Eiere 

2023 

M1.7 

Samarbeide i NSPA-nettverket om aktuelle saker og koordinere det nordnorske arbeidet i NSPA.   

NSPA-nettverket skal brukes for å fremme nordnorsk Arktisk-politkk.  

Som prosjekteier skal kontoret følge opp arbeidet med OECD-studien og delta i den norske prosjektgruppen.  

NSPA, eiere 

2023 

M1.8 

Med bakgrunn i EUs arbeid med Green Deal, Fit for 55, og EUs TEN-T-korridorer; Følge opp fylkeskommunenes interesser tilknyttet felles transportstrategi Fra «kyst til marked»,  

Følge EUs arbeid om CO2-toll innen veitransport/landtransport og vurdere eventuelle konsekvenser for Nord-Norge.  

Eierne 

2023 

M1.9 

Følge særlig med på EUs engasjement på Svalbard mht. kontinentalsokkelen.  

Følge utvikling innen EUs politikk mht. mattrygghet, samt følge saker som kan ha konsekvenser for nordnorsk næringsliv. Dette inkluderer kystmiljøet, nordnorske marine næringer, herunder havbruk, fiskeri, fiskeforedling, biomarin industri og marine alger.  

Dette formidles bl.a. gjennom et månedlig nyhetsbrev Fisk og EU. 

EU-del 

2023 

M1.10 

Overvåke EUs energipolitikk og EUs offensiv om å gjøre seg uavhengig av russisk energi med tanke på nordnorske løsninger innenfor områdene offshore petroleum, fornybar energi, karbonfangst og -lagring, lav-karbon fremtid, hydrogen samt havbunnsmineraler.  

EU-del 

2023 

M1.11 

Følge opp EUs industripolitikk. Vurdere aktuelle grep som IPCEI og liknende. Dette blir viktig i lys av de amerikanske grepene rundt IRA.  

 

Høst 23 

M1.12 

Som et ledd i arbeide med å utvikle rom- og satellittmiljøene i landsdelen skal NNEO å følge Europeisk romindustripolitikk. 

Norsk Romsenter, EU-del 

2023 

M1.13 

Følge med på hvordan EU arbeider med ungdomsmedvirkning – blant annet prosesser som gjelder EU Youth Strategy.  

Synliggjøre norsk modell for unges medvirkning ute i Europa, gjennom å aktivt inkludere nordnorsk ungdom og unge voksne i Europakontorets aktiviteter i Brussel. 

Eierne 

2023 

 

Mål:

2: Utnytte mulighetene i Norges avtaler med EU.  

Tiltaksplan: 

Tiltak 

Beskrivelse 

Involvering 

Tidsrom 

M2.1 

Formidle kunnskap om de programmer og prosjektfinansieringsordninger som Norge deltar i, samt støtteapparatet som skal bistå norske aktører inn i søknadsprosesser.  

 Kontoret skal bidra til å øke norsk deltakelse i europeiske prosjekter / finansiering.  

 Videre skal kontorer bidra med sin kompetanse i pågående EU-prosjekt hvor eierne er deltakende part.  

EU-delegasjonen, NFR, Innovasjon Norge, EFTA 

2023 

M2.2 

Bidra til å øke kompetansen i landsdelen for å kunne utnytte handlingsrommet som skapes av at EU har økt oppmerksomhet mot Arktis og Nord-Norges ressurser og institusjoner. 

I løpet av 2023 etableres faste strukturer for en tettere dialog mellom fagavdelingene i fylkesadministrasjonene.  

De jevnlige møtene mellom Europakontoret og kontaktpersoner hos eiere og partnere videreføres.  

Eiere og partnere 

2023 

M2.3 

Bygge EU-kompetanse i regionen gjennom en god hospitantordning og vurdere om ansatte i Brussel også kan hospitere hos fylkeskommunene. 

Eierne 

2023 

M2.4 

Bidra til profilering av eiere og partnere i Brussel, bl.a. gjennom å:  

- Jobbe for å få inn eiere og partnere som innledere, foredragsholdere o.l på seminarer i EU-sammenheng. 

- Posisjonere Tromsø som arktisk hovedstad, og følge opp arbeidet med klimapartnerskapet.   

- Bidra til regionens satsing på ungt medborgerskap og ungdoms deltakelse i lokalsamfunnet, og arbeide for at regionen skal bli enda mer attraktiv for ungdom og unge voksne. Støtte til Tromsø kommune som Europeisk ungdomshovedstad er et viktig bidrag her.  

- Følge opp de enkelte partnernes interesser, basert på de gjeldende samarbeidsavtaler.  

- Bidra i arbeidet med å gjøre Bodø til en vellykket europeisk kulturhovedstad i 2024. 

- Promotere sterke og utviklingsorienterte miljøer i landsdelen, da særlig forsknings- og undervisningsmiljøene ved landsdelens to universiteter. 

- Ungt utenforskap: Følge med på ting av relevans for eierne 

Eiere og partnere 

2023 

 

Mål:

3: Bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og synliggjøre at Nord-Norge er en fremtredende region på dette området.   

Tiltaksplan: 

Tiltak 

Beskrivelse 

Involvering 

Tidsrom 

M3.1 

Medvirke til at landsdelens miljøer kan utnytte mulighetene innenfor EUs samfunnsoppdrag, særlig knyttet til klimatilpasning, Sunne Hav og Vann og klimanøytrale og smarte byer. 

Kommisjonen, EP, EU-del 

2023 

M3.2 

Kontoret skal sammen med eierne planlegge og gjennomføre workshop/møte om arbeidskraftmobilisering. Herunder rekruttering og forebygging av utenforskap. Et av målene er å formidle best-practice i andre deler av Europa trekke ut det som er relevant for Nord-Norge.  

Kontoret skal i dialog med eierne levere oversikt over hvordan de nordiske EU landene jobber med migrasjon og mobilitet når det gjelder den pågående flykningsstrømmen fra Ukraina.  

Kontoret skal følge European Year of Skills og foreslå hva eierfylkene bør være oppmerksomme på og evt. involvere seg i.  

TFFK 

2023 

M3.3 

Ha oversikt over demografiske påvirkningsfaktorer og jobbe opp mot relevante EU-programmer, med mål om å finne potensielle samarbeid for norske aktører i Nord-Finland og Nord-Sverige.  

EU-del, NSPA, EFTA, KS 

2023