Om North Norway European Office

Om North Norway European Office

Nord-Norges Europakontor jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Kontoret ble opprettet 1. januar 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Nord-Norges Europakontor er eid av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark.

Kontoret har også seks partnere som er Tromsø kommune, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet, Norges Råfisklag, Helgeland regionråd og Salten regionråd.

Gjennom tilstedeværelsen i Brussel er kontoret landsdelens kompetansesenter på EU/EØS.

Vi medvirker i EUs politikkutvikling ved å spille inn nordnorske synspunkter så tidlig i prosessen som mulig. Kun da har vi mulighet til å få gjennomslag. Kontoret ønsker altså å påvirke i forkant og utnytte handlingsrommet i etterkant. 

Nord-Norges Europakontor skal:

  • Bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir
  • Bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse
  • Bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer
  • Bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Det internasjonale engasjementet skal bidra til å fremme næringsutvikling og innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i nærings-, forsknings- og utdanningsmiljøene i fylkene

Kontoret har som mål å bidra til at den generelle internasjonale kompetanse øker i de nordnorske fylkene, samt å høyne EU- og EØS-kunnskapen i landsdelen.

 

Hva gjør vi?

I det daglige jobber kontoret mer spesifikt basert på vår fireårige strategiplan og bestillinger fra eiere og samarbeidspartnere. 

Med vår lokalisering i Brussel kan vi enklere identifisere aktuelle politikkområder som diskuteres her nede, og eventuelt komme med innspill dersom disse skulle være av interesse for Nord-Norge. I tillegg kan vi, etter ønsker fra eiere og partnere, finne aktører i Brussel som har sammenfallende interesser som regionen for mulig samarbeid, og således sette nordnorske aktører i kontakt med likesinnede fra andre deler av Europa eller innad i EU-systemet. 

Mer spesifikt oppretter vi dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, har kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer for nordnorske aktører som kommer til Brussel, skriver høringsinnspill og arrangerer seminarer sammen med relevante miljøer.
 

Nettverk

For best å kunne tale Nord-Norges sak både i forhold til EU-systemet og i Europa for øvrig har Nord-Norges Europakontor knyttet seg til flere ulike nettverk med sammenfallende interesser som vår region på ulike områder. 

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 regioner i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander. Les mer om NSPA under fanen regionalpolitikk.

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) er et samarbeidsnettverk som skal fremme kunnskapsutveksling mellom regioner og optimalisere den regionale bruken av EUs programmer. Mer enn 100 europeiske regioner og deres Brussel-baserte kontorer er med i nettverket og møtes jevnlig i tematiske arbeidsgrupper for å utveksle informasjon og kunnskap om EU-finansiering og prosjektmuligheter. ERRIN arbeider også for å påvirke EUs politikk slik at den bedre svarer til behovene til de europeiske regionene.