Strategi 2021-2024

Nord-Norges Europakontors strategi for 2021-2024, vedtatt våren 2021.

For PDF-versjon av strategien, gå hit. (PDF, 233 kB)

FORMÅL

Nord-Norges Europakontor er et servicekontor for Nord-Norge i Brussel, med formål å fremme og profilere nordnorske interesser og miljøer overfor europeiske instanser, samt bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. Kontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte de mulighetene som EU og EØS-avtalen gir. Kontoret skal koble aktører fra Nord-Norge sammen med aktører i Brussel for å drøfte utviklingsmuligheter og utfordringer for landsdelen. Nord-Norges Europakontor er lobbyaktør i Brussel for kontorets eiere og partnere.  

I tillegg deltar kontoret i, og etablerer ulike nettverk og allianser på vegne av miljøer i landsdelen. Kontoret bidrar også til å bygge kompetanse i EU om Nord-Norge, Arktis, Barentssamarbeidet, samt om kunnskaps- og næringsmiljøer hjemme.

Gjennom tilstedeværelsen i Brussel er NNEO et kompetansesenter på, og skal ha systemkunnskap om EU/EØS, for å kunne gi praktisk hjelp, både politisk og faglig, til miljøer i Nord-Norge. Kontorets aktiviteter skal bidra til kompetanseheving hos aktører i landsdelen og skal være en viktig møteplass for beslutningstakere og relevante aktører i Brussel-miljøet.

Kontoret informerer også om utvikling innen de politikkområder eiere og partnere er interessert i. Sist, men ikke minst, representerer kontoret en fast tilstedeværelse i Brussel, og tar imot og ivaretar gjester og delegasjoner fra den nordlige landsdelen.

Fylkestingene hos de to eierne har vedtatt samarbeidsavtalen, som NNEO er tuftet på.

ORGANISERING

Eierne skal sørge for at:

 • Virksomheten ledes av et styre, som vedtar kontorets strategiplan. Styret til Europakontoret består av et medlem fra hver av fylkeskommunene, samt et medlem oppnevnt av partnerne.
 • Eierne skal ha en organisert hjemmetjeneste, og NNEO skal ha en kontaktperson hos hver av eierne.
 • Det utarbeides årlige bestillingsbrev fra eierne, der også partnernes interesser ivaretas. Bestillingsbrevene skal bygge på den vedtatte strategien, og sørge for gjennomføring og operasjonalisering av strategien.
   

Kontoret skal i samarbeid med eiere og partnere sørge for at:

 • Det utarbeides 4-årige strategiplaner for NNEO, der overordnede målsetninger, strategier og organisering fremkommer.
 • Arbeidet er en integrert del av fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og integrert i utviklingsplanene. 

BEMANNING

 • Direktør for kontoret leder det daglige arbeidet, og er ansvarlig for operasjonalisering og gjennomføring av strategiplanen.
 • Europakontoret skal ha en bemanning på 2-3 ansatte samt 1-2 engasjerte i en trainee-funksjon.
 • Europakontoret skal ha ansatte med høyt faglig nivå som samarbeider tett med eiere, partnere og samarbeidspartnere.
 • NNEO skal ha en god hospitant- og trainee ordning, for slik å bygge EU kompetansen i regionen.
 • NNEOs ressurser skal prioriteres slik at samarbeidet mellom NNEO og eiere/partnere videreutvikles og at de årlige bestillingsbrevene følges opp.

Partnere

 • Samarbeidet mellom NNEO og partnere reguleres gjennom egne samarbeidsavtaler, der formålet om å bidra til samfunns- og næringsutvikling i Nord-Norge ivaretas.
 • I likhet med eierne, skal partnerne ha en organisert hjemmetjeneste, og NNEO skal ha en kontaktperson hos hver av partnerne.
 • I tillegg til faste digitale møter, gjennomføres det partner- og eiermøtet 2 ganger pr. år. Partner- og eiermøtet er et samarbeidsorgan for eiere og partnere. Møtene skal være en anledning for eiere og partnerne å drøfte strategi, bestillingsbrev og store saker som skal behandles og vedtas av styret.

FAGOMRÅDER

NNEO følger særlig EUs politikk på felt som har betydning for Nord-Norge, herunder:

Regional utvikling, Arktis og nordområdene, næringsutvikling, transport, industri, energi, FOU, utdanning, klima og miljø, kultur, samiske-/urfolksforhold, marin sektor (inkl. hav og havforvaltning) og maritim sektor. I tillegg følges utviklingen innen statsstøtteregulativene tett.
 

VISJONÆR OVERBYGNING
 

NNEOs målsetninger bygger på følgende visjonære overbygning:
 

Nord-Norge skal være en konkurransekraftig region og i front det grønne og digitale skiftet - En region med attraktive byer og lokalsamfunn, der verdiskapingen kommer regionen og lokalsamfunnene til gode, og der våre arktiske naturgitte fortinn og en sterk humankapital danner grunnlag for utvikling.
 

MÅLSETTINGER

Mål 1: Fremme Nord-Norges interesser.

Strategier:

 • Fremme felles nordnorske interesser i politiske prosesser av relevans for landsdelen
 • Aktiv tilstedeværelse på arenaer og i de institusjoner der Arktiske og nordområderelaterte problemstillinger er på agenda
 • Bygge kunnskap om Arktis, nordområdene og Barentsregionen, slik at EUs politikk og regelverk av relevans for Nord-Norge er faktabasert og muliggjør verdiskaping i nord.
 • Etablere solide nettverk og samarbeid i Brussel, for å sikre størst mulig grad av medvirkningsmuligheter
 • Kople miljøer i landsdelen, med miljøer i EU, der også disse bidrar til å fremme landsdelens interesser
 • Ha en aktiv og effektiv kommunikasjon hjemover og mot relevante miljøer i EU, samt mellom eiere og partnere.

Mål 2: Utnytte mulighetene i Norges avtaler med EU.

Strategier:

 • Promotere eiere og partnere og fungere som døråpner i Brussel
 • Bygge og delta i nettverk og allianser
 • Øke kompetansen i landsdelen for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen
 • Ha generell kunnskap om de programmer og finansieringsordninger som er tilgjengelig for norske aktører, samt ha systemkunnskap til å hjelpe aktører i gang.
 • Ha kunnskap om og følge utviklingen av EØS-avtalen, inkludert underliggende prosesser, for å sikre best mulige rammevilkår for utvikling og verdiskaping i nord.

Mål 3: Bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og synliggjøre at Nord-Norge er en fremtredende region på dette området. 

Strategi:

 • Med fokus på det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling, skal NNEO følge med på, rapportere hjem, og kople nordnorske miljøer på prosesser og nettverk i EU
 • Profilere Nord-Norge som en miljø- og bærekraftsbevisst region overfor europeiske institusjoner og miljøer
 • Delta aktivt i relevante nettverk / fora

ARBEIDSFORM

 • For å sikre størst mulig grad av måloppnåelse skal NNEO jobbe tett opp mot både EU institusjonene, da særlig Europaparlamentet og Europakommisjonen, samt EFTA og EFTAs overvåkingsorgan ESA. Nær dialog og samarbeid med den norske EU-delegasjonen er også avgjørende.
 • NNEO skal ha hovedansvaret for innspill, analyser og påvirkning innenfor politikkområder i EU som påvirker Nord-Norge.
 • Kontoret skal bidra med relevant informasjon, kunnskap og analyser - såkalt tidlig varsling - om saker som er viktige for landsdelen.
 • NNEO skal være oppdatert på og delta i relevante nettverk, arenaer og allianser i EU, som særlig er formålstjenlig. ERRIN og NSPA utgjør to sentrale nettverk i så måte
 • NNEO skal ha et nært samarbeid med øvrige regionkontor i Brussel.
 • NNEO skal tilrettelegge for samarbeid mellom eiere og partnere, samt øvrige sentrale miljøer i landsdelen, for en sterk og koordinert tilstedeværelse fra nord i Brussel. Sentrale prosjekter og satsninger skal profileres.
 • NNEO skal veilede og hjelpe eiere og partnerne til å bli mer synlige i Brussel.
 • NNEO skal fremme landsdelens interesser, og profilere viktige prosjekter og satsinger.