Regionalpolitikk

Nord-Norges Europakontors viktigste arbeidsområde er regionalpolitikk.

Våre eiere, fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark mener at siden EU har stor innflytelse på regionene, så er det viktig å følge utviklingen og gjøre EU oppmerksom på hvordan forholdene er hos oss. Regionalpolitikk er riktignok ikke en del av EØS-avtalen, men på tross av dette påvirkes Norge, og Nord-Norge, av EUs regionalpolitikk både direkte og indirekte. 

Påvirker vekst

Regionalpolitikk er svært viktig for EU og får 30 prosent av rammebudsjettet. De ønsker å øke den økonomiske levestandarden på tvers av unionen, samt å minske regionale ulikheter på tvers av landegrenser. Når Europakommisjonen iverksetter nye EU-prosjekter i EU-landene Finland og Sverige, så vil dette unektelig påvirke nordnorsk vekst. Særlig innen transport er dette aktuelt, ettersom EU-finansiert utbygging i Finland og Sverige ved flere anledninger har ført til at man har tatt tilsvarende valg på norsk side. Et konkret eksempel på et fagområde vi jobber mye med, er differensiert arbeidsgiveravgift. Denne særnorske ordningen er i utgangspunktet er ulovlig (jf. EUs statstøtteregelverk). For å få unntak fra statstøtteregelverket, må vi hele tiden være på vakt slik at ordningen kan vedvare i Nord-Norge.

Ressurser

EU har stor påvirkningskraft på vår region som stor importør av produkter fra Nord-Norge. Her er det i hovedsak snakk om fisk, mineraler og energi. Nord-Norge er på mange måter unik i Europa. Vi har:

Fiskeri, natur, råvarer, olje og gass, industri, urbefolkning, grense til Russland, Sverige og Finland, vitenskapelig og faglig kompetanse, samt lange avstander og små lokalsamfunn. Vi jobber aktivt mot EU for å fremhevne de nordnorske interessene rundt disse ressursene og områdene, slik at EU kan ta kloke beslutninger.

Samarbeid med naboregioner

For å få mest mulig gjennomslag for våre synspunkt, samarbeider vi med våre naboregioner i Sverige og Finland – som er EU-medlemmer. Disse regionene har mange av de samme utfordringene som oss med lange avstander, hardt klima og spredt befolkning. I tillegg har vi felles ressurser, som for eksempel mineraler.  

Siden 2005 har Nord-Norges Europakontor samarbeidet med Nord-Sveriges Europakontor, Midt-Sveriges Europakontor og europakontoret for Nord- og Øst-Finland. Vi dannet sammen et nettverk som heter NSPA – Northern Sparsely Populated Areas.

NSPA-nettverket

Dette nettverket er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Nettverkets målsetning er å synliggjøre og etablere forståelse i EU for utviklingsmuligheter og utfordringer, som er karakteristiske for Europas nordligste regioner. Dette gjør vi ved å sikre at EU tilrettelegger for videre utvikling i regionen.

NSPA er stadig i dialog med EU-kommisjonen, og bidrar gjennom sitt arbeid til den pågående debatt og EUs fremtidige regionalpolitikk. Spesifikt jobber NSPA med felles høringsuttalelser, såkalte ”position papers”, og har jevnlig kontakt med Europakommisjonen og arrangerer flere felles seminarer gjennom året – både i Brussel og hjemme i regionene.