Nordområdene

EUs Arktis-politikk og regionalpolitikk er Nord-Norges europakontors viktigste arbeidsfelt, fordi denne politikken er direkte knyttet til den regionale utviklingen i nord – på alle de politikk-/fagområdene vi jobber med. 

Både våre eiere, partnere, næringslivet i landsdelen, samt ulike organisasjoner og nasjonale politiske miljøer og myndigheter har stor interesse for det arbeidet vi gjør, og resultatene av dette. 

Spesielt innen Arktis-politikken jobber vi tett sammen med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Det jobbes kontinuerlig opp mot Europakommisjonen og Europaparlamentet for å spre kunnskap om våre regioner, hvilke verdier våre regioner kan bidra med og hva konsekvensene av et en for sterkt fokus på vern og sikkerhetspolitikk vil ha for samfunnslivet i nord. Kontoret arrangerer, holder foredrag og innlegg- og deltar i mange seminarer, konferanser og møter på dette feltet.

Den siste oppdaterte arktispolitikken fra EU kom i oktober 2021, der vi har vært sterkt delaktig i utviklingen av denne. Vi har involvert oss gjennom møter, høringsinnspill og engasjering av miljøer i den nordlige landsdelen for å dra EU mest mulig i retningen som gagner Nord-Norge best mulig.

EUs arktispolitikk er fundert på tre pilarer: 

1.      Klimaendringer og miljø

2.      Bærekraftig utvikling 

3.      Internasjonalt samarbeid om arktiske saker, som de siste årene har fått et sterkt preg av geopolitikk og sikkerhetspolitikk.

Politikkområdet har ikke egne budsjetter, men gjennom EUs Green Deal, satsing på digitalisering, forskning og utvikling, og ikke minst deres industristrategi, er det en betydelig økning i finansiell støtte til utviklingsprosjekter i europeiske Arktis.