Arktis

Nordområdene

EUs Arktis-politikk og regionalpolitikk er Nord-Norges Europakontors viktigste arbeidsfelt, fordi denne politikken er direkte knyttet til den regionale utviklingen i nord – på alle de politikk-/fagområdene vi jobber med. Både våre eiere, partnere, næringslivet i landsdelen, samt ulike organisasjoner og nasjonale politiske miljøer og myndigheter har stor interesse for det arbeidet vi gjør, og resultatene av dette. 

Spesielt innen Arktis-politikken jobber NNEO tett sammen med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Det jobbes kontinuerlig opp mot EU Kommisjonen og Europaparlamentet, for å spre kunnskap om våre regioner, hvilke verdier våre regioner kan bidra med og hva konsekvensene av et en for sterkt fokus på vern og sikkerhetspolitikk vil ha for samfunnslivet i nord. Kontoret arrangerer-, holder foredrag og innlegg- og deltar i mange seminarer, konferanser og møter på dette feltet.

Da EU i 2016 sist vedtok en ny Arktisk-politikk, var NNEO sterkt delaktig i Arctic Stakeholder Forum-prosessen, som resulterte i en rapport med innspill til konkrete satsingsområder og tiltak. I 2021 vedtas en revidert Arktis-politikk for EU. Også i denne prosessen har kontoret vært mye involvert gjennom møter, høringsinnspill og engasjering av miljøer i den nordlige landsdelen.

EUs Arktispolitikken er fundert på 3 pillarer: 

1.      Klimaendringer og miljø

2.      Bærekraftig utvikling 

3.      Internasjonalt samarbeid om arktiske saker, som de siste årene har fått et sterkt preg av geopolitikk og sikkerhetspolitikk.

Politikkområdet har ikke budsjetter, men gjennom EUs Green Deal, satsing på digitalisering, forskning og utvikling, og ikke minst deres industristrategi, forventes en betydelig økning i finansiell støtte til utviklingsprosjekter i europeisk Arktis.

Til toppen