Trender og sorte svaner: utsikter for transportsystemet i Nord-Norge 

I forrige uke møttes en rekke transporteksperter i Tromsø for å diskutere ulike scenarioer som vil kunne påvirke fremtidens transport i Nord-Norge.  

Hanne Juul (Jernbanedirektoratet), Signe Eikenes (Statens Vegvesen), Janni Ekrem, Jan Dietz, (Dietz Foresight)Verkstedet er en del av Konseptvalgutredning (KVU) for transport i Nord-Norge. Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens Vegvesen i oppgave å lede arbeidet, og for første gang inkluderes både vei, jernbane, sjøfart og luftfart utredes i en og samme utredning.

Målet er blant annet å foreslå best mulig transportløsninger og beslutningsgrunnlag for politisk behandling.  

Gruppen som møttes i Tromsø besto av 30 deltakere fra ulike sektorer, blant annet Kystverket, Universitetet i Tromsø, Nordland Fylkeskommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Asplan Viak, Lakseklyngen, Rana Utvikling,NHO og Nord-Norges Europakontor.  

Overskriften for verkstedet var “Trender, drivkrefter og Black Swans” der gruppen skulle diskutere nye perspektiver på transportbehovene ut fra ulike fremtidsperspektiv. Deriblant med tanke på hvordan det grønne skiftet vil påvirke sektoren, samt finne ut hvordan ulike typer transportformer kan utfylle hverandre i sammenheng med næringsutvikling, sikkerhet, beredskap og bærekraftig utvikling.  Katrine Erichsen( Asplan Viak), Kjetil Bråten (Longyearbyen lokalstyre), Tor Vidar Olsen (Kystverket), Anne Grete Olsen (Statens Vegvesen), Mette Midtgard (Universitetet i Tromsø)

 – EUs grønne ambisjoner vil legge føringer for norsk transport 

Det sa rådgiver for transportsaker, Janni Ekrem, under verkstedet.

Gjennom klima- og vekstplanen European Green Deal har EU satt ambisiøse mål for en sektor som i dag står for 25% av Europas totale klimagassutslipp, blant annet ved å gå over fra vei til jernbane og sjøveier. Som medlem av EØS vil Norge måtte følge en rekke krav for å bidra til å nå kravet om 55% kutt i klimagassutslipp innen 2030.  

Samtidig skal transportsystemet bli mer effektivt, sammenkoblet og tryggere, på tvers av europeiske land.

–  Gjennom EØS-avtalen kan nordnorske aktører hente mye kunnskap og midler som vil bidra til å styrke det nordnorske transportsystemet, fortsatte Janni.  

Kjell Giæver ( Arctic Energy Partners), Janni EkremVi trenger å forstå det store bildet og utfordringene som venter 

Det var et av hovedpoengene til Jan Dietz, som er prosessleder av utredningen og som loset gruppen gjennom verkstedet.

–  Vi har sett hvordan rammebetingelsene har endret seg over kort tid gjennom pandemi og krigen i Ukraina, fortsatte Jan. Slike scenarioprosesser som den forrige uke skal bidra til å utvikle en felles forståelse av utfordringer og forstå hvordan ulike endringer, både sannsynlige og usannsynlige, vil kunne påvirke transportsektoren.

Det var flere interessante scenarioer som ble diskutert i forrige uke. Blant annet behovet for å tenke helhetlig og se i sammenheng med næringsutvikling, sikkerhet, bærekraftig utvikling og beredskap. Som en ressursrik region vil Nord-Norge bli mer viktig for Europa. Sjømatproduksjon og veksten av en grønn industri i Nord-Norge betyr også behov for å tenke transport på en ny og bærekraftig måte.

I tillegg var det mange som nevnte viktigheten av å styrke samarbeidet med våre søskenregioner i Norden; å være forberedt på nye kriser og pandemier og forberedt på Nord-Norges økte politiske militærstrategisk betydning.

Du kan lese mer om arbeidet med KVU Nord-Norge her.