Aktuelt NorthNorway

- Dere er i frontlinjen i det grønne og digitale skiftet

Ferreira deltok digitalt under forumet hvor hun berømmet NSPA for å ha klart å snu hindringer om til muligheter European Commission

Det sa EU-kommissær for samhold og reformer, Elisa Ferreira, under årets NSPA forum hvor omtrent 90 regionale representanter fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord- og Øst- Finland var samlet for å snakke om felles muligheter og utfordringer i det grønne skiftet. 

Wood Hotel i Sara Kulturhus er et av verdens høyeste trebygg. Som et av verdens mest bærekraftige hoteller, passet lokalet perfekt for å samle NSPA nettverket for å snakke om hvordan de tre nordlige regioner sammen skal jobbe for å være i front i det grønne industrielle skiftet og bidra til en bærekraftig utvikling av Europa. Skellefteå har allerede tatt ledelsen i utvikling av en ny grønn industri, noe deltakerne fikk oppleve da de ble busset ut til Northvolt sin nye batterifabrikk som kommer til å bli Europas største når den er ferdigstilt.  

EU-kommissær Elisa Ferreira var en av deltakerne på talerlisten. Hun løftet NSPA frem som en ekspert på den grønne omstillingen, som en region som har klart og utnyttet mulighetene.  - Det dere i dag gjør for å bringe sammen mennesker er veldig viktig. NSPA-nettverket har vært en nøkkelpartner i implementeringen av regional politikk i deres respektive land. Dere fremmer samarbeid på tvers av landegrenser, mellom regioner, dere snakker sammen. Dere må bygge på arktiske fordeler for å gjøre Arktisk mer attraktivt, kunne Ferreira tilføye. 

Ny OECD rapport og bidrag til EUs Arktispolitikk 

Bedre samordning og koordinering mellom regionale myndigheter i nord. Det var hoved konklusjonene til OECD sin forrige mulighetsrapport om NSPA i 2017. Nå er det bestemt at det skal gjennomføres en oppfølgingsstudie som starter i september og skal vare i to år. José-Enrique Garcilazo, leder av OECDs enhet for regional utvikling og bygdesaker, redegjorde for arbeidet med studien og hvordan den skal bidra til å utvikle NSPA sitt potensial.  Målet er at studien skal føre til strategier og handlingsplaner som skal understøtte regional bærekraftig utvikling samtidig som man skal bedre utnytte EUs ordninger og støtte i utviklingen.  

EUs arktiske ambassadør Michael Mann deltok digitalt under forumet, og han berømmet NSPA nettverket og Brusselkontore for å gi gode og informerte innspill til Europakommisjonen da de hold på med oppdatering av EUs Arktispolitikk. Ifølge Mann vil NSPA være en nøkkelpartner for EU fremover i arbeidet med å utvikle en bærekraftig, fredelig og grønn arktisk region.  

The Arctic is cool, it is not cold 

Fylkesrådsleder i NordlaFylkesrådsleder i Nordla​​​​​​​nd og styringsgruppeleder i NSPA, Tomas Norvoll Tina Melfjord nd og styringsgruppeleder i NSPA, Tomas Norvoll, berømmet Skellefteå for å ta ledelsen i utvikling av ny industri, i tillegg til å løfte frem nyinvesteringen i bærekraftig industri i Narvik. Samtidig understrekte han viktigheten av å lære fra sine tidligere feil for å unngå å bli det nye Klondyke.  

Ifølge Tomas er det grønne skiftet ikke er gjennomførbart uten samarbeid på tvers av NSPA. - Verden har endelig begynt å se Arktis for hva det er: - “the Arctic is cool, it is not cold”, avsluttet Tomas med.  

Vi må unngå kannibalisering 

Den røde tråden gjennom forumet var det økende kompetansebehovet, en problemstilling som alle tre landsdeler står ovenfor. Attraktivitet ble løftet frem som et viktig konsept og begrep å jobbe med for å lokke til seg kvalifisert arbeidskraft til en industri som på lang vei er under endring i lys av det grønne skiftet.  

Samtidig ble det påpekt at denne jobben må gjøres uten å stjele arbeidskraft fra europeiske regioner der de selv har behov for samme arbeidskraft. Rickard Carstedt fortalte hvordan Skellefteå har hatt som mål å tiltrekke seg arbeidskraft fra Sør-Sverige i et forsøk på å unngå konkurranse mellom nærliggende nabokommuner, og påpeke at NSPA burde samarbeide om problemstillinga. 

Arktiske ressurser, fordeler og attraktivitet 

Brusselkontorene til alle tre regionene i NSPA har i ett år jobbet sammen i arbeidsgrupper som har fokusert på ulike områder hvor det er potensial for ytterligere samarbeid i lys av EUs politikk og prioriteringer: Arktiske ressurser: bioøkonomi og energi; arktiske mineraler; arktiske fordeler; og arktisk attraktivitet. 

EU-rådgiver ved NNEO Tina Melfjord Janni Ekrem Under forumet fikk deltakerne høre om arbeidet som hadde blitt gjort. Vår kollega Tina fortalte om “Arktiske ressurser” hvor målet har vært å påvirke politikkutvikling på EU-nivå og øke bevisstheten og samarbeidet på tvers av landegrensene i NSPA regionene. Gruppa har også vært med å etablere Arctic Hydrogen Platform, et uformelt nettverk og møtepunkt mellom ulike aktører; kommuner, fylkeskommuner, universiteter og næringsliv møtes digitalt en gang i måneden for å dele informasjon og gi innspill til hverandre – i tillegg til å gi Brusselkontorene innspill på EUs åpne høringer, nye strategier og politikk.

 

 

EU-rådgiver ved NNEO, Janni Ekrem Tina Melfjord Janni kunne fortelle at arbeidsgruppa i "Arktiske fordeler” har brukt tiden på å kartlegge områder hvor industrien i alle de tre regionene i NSPA har klart å snu hindringer om til muligheter, og blitt verdensledende innen teknologi og kunnskap. Deriblant energiintensive industrier, automatisering, romteknologi, innovative e-helseløsninger og test aktiviteter. Det kalde klimaet, store landområder med lange avstander og teknisk kompetanse har blant annet gjort NSPA til en viktig region for den europeiske bilindustrien hvor de kan utføre omfattende testing året rundt for å lage god nok teknologi til et globalt marked. - Vår region er med på å gi verdifull data og informasjon om trafikk, vær og veidekkeforhold som er utsatt for hardt og flyktig vær. Her har vi klart å utfordrende omstendigheter om til muligheter. Dette er kunnskap som er uvurderlig for utvikling av fremtidens transportsystemer, kunne Janni tilføye.  

Linda Helén Haukland snakket om mineralnæringens muligheter i det grønne skiftet Janni Ekrem Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland, var en av panellistene under mineral økta. Hun pekte på at Nordkalotten har store muligheter til å bidra i det grønne skiftet basert på sosial og miljømessig bærekraft. - hvis vi skal fortsette den teknologiske utviklinga så må vi hente ut metaller som trengs for å lage elektriske biler, batterier og mobiltelefoner, tilføyet Linda. Det ble også understøttet av Anna Kostet fra Georange, som har ledet arbeidet med å utvikle et veikart for mineralnæringen i Nordkalotten.  - Fokuset med mulighetsstudien er å øke forståelsen og identifisere fokusområder hvor samarbeid på tvers av NSPA vil være nyttig, kunne Anna fortelle. Studien ble bestilt av Nordkalottrådet og består av representanter fra de ulike fylkene i Nordkalotten, i tillegg til Norrbotten og Västerbotten. Brusselkontorene har også deltatt i referansegruppen og bidratt med det europeiske perspektivet. 

NSPA forumet avholdes årlig og fokuserer på områder hvor Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord- og Øst-Finland kan utdype samarbeidet mellom hverandre og ovenfor EU. Forumet skal holdes i Finland til neste år, og i Nord-Norge i 2024. 

Les mer om NSPA nettverket her.  

Les Elisa Ferreira sin tale her.  

Til toppen