Bestillerbrev for 2021

Bestillerbrev for 2021

Nord-Norges Europakontors bestillerbrev for 2021.

Nord-Norges Europakontor sin årlige aktivitet styres av det årlige bestillerbrevet, som vedtas av styret. Bestillerbrevet sier noe om de mål og ambisjoner som kontoret har for å jobbe mot målene i strategien. 

For PDF-versjon av bestillerbrevet, se her. (PDF, 199 kB)

NNEO følger og rapporterer hjemover på følgende 14 fagområder:

Regional utvikling, Arktis-/nordområdepolitikk, næringsutvikling, transport, industri, energi, FOU, utdanning, klima og miljø, kultur, samiske-/urfolksforhold, marin sektor (inkl. hav og havforvaltning) og maritim sektor. I tillegg følges utviklingen innen statsstøtteregulativene tett.

Tiltakene i bestillerbrevet er knyttet til 3 overordnede mål, jfr NNEOs strategi for 2021-2024:  

Mål 1: Fremme Nord-Norges interesser.

Tiltaksplan:

Tiltak

Beskrivelse

Involvering

Tidsrom

M1.1

Søke nye samarbeidskonstellasjoner og arenaer for å gi kompetansebaserte innspill innenfor EUs nordområdepolitikk.

Arktisk vennskaps-gruppe samt intergrupper i EP og NSPA

2021

M1.2

Videreutvikle samarbeidet med andre europeiske regioner og aktører, dette inkluderer øvrige norske regionkontor.

Eiere og partnere

Høst 21

M1.3

Delta i, og promotere aktører og miljøer i landsdelen i relevante nettverk, konsortier og allianser, og holde tett kontakt med disse miljøene hjemme.

Ulike miljøer i landsdelen

2021

M1.4

Bidra til en bedre/tettere dialog, samarbeid og koordinering mellom eierne og partnerne om satsinger og budskap rettet mot EUs programmer og institusjoner, gjennom felles deltakelse på arrangementer i Brussel, to årlige eier- og partnermøter, samt digitale møter hver 2. måned.

Eiere og partnere

2021

M1.5

Ha en oppdatert kommunikasjonsstrategi, med en oppdatert ´´budskapsplattform´´, der en felles nordnorsk stemme og historie blir tydelig. Skal også styrke arbeidet med sosiale og digitale medier som informasjons- og profileringskanal

Eiere og partnere

Vår 21

M1.6

NNEO skal fremme Barents-samarbeidet og følge opp strategier og prioriteringer innenfor Barents regionråd, der dette samsvarer med NNEOs mål og strategier.

Barents-sekretariatet

2021

M1.7

Kontoret skal følge med på reformer innen EUs regionalpolitikk, og spesielt prosesser angående statsstøtte-regelverket tett, og hevde Nord- Norges interesser overfor de europeiske institusjonene. Kontoret skal gi innspill på hvilke områder som bør analyseres nærmere for å bedre kunnskapen og beslutningsgrunnlaget for politiske innspill overfor relevante EU institusjoner.

Eiere, partnere, NSPA

2021

M1.8

Delta som Nord-Norges representant i UDs Tidlig Varsling-gruppe og Team Arctic-gruppen.

 

2021

M1.9

Samarbeide i NSPA-nettverket om aktuelle saker og koordinere det nordnorske arbeidet i NSPA.  Bruke OECD-rapporten aktivt overfor relevante institusjoner, da spesielt med tanke på statsstøtteordninger, og følge opp KMDs evalueringsrapport om regional differensiert arbeidsgiveravgift.

NSPA, eiere

2021

M1.10

Følge opp fylkeskommunenes felles transportstrategi Fra kyst til marked, herunder følge opp arbeidet i forhold til EUs TEN-T korridorer og EUs arbeid innenfor intelligente transportsystemer (ITS).

Eierne

2021

M1.11

Følge særlig med på EUs engasjement på Svalbard mht kontinentalsokkelen, følge utvikling innen EUs politikk mht. mattrygghet, samt følge andre saker som kan ha konsekvenser for nordnorsk næringsliv. Dette formidles bl.a. gjennom et månedlig nyhetsbrev Fisk og EU.

 

2021

M1.12

Overvåke EUs energipolitikk med særskilt fokus på offshore petroleum i nordlige områder, fornybar energi, karbonfangst og lav-karbon fremtid

 

2021

M1.13

Jobbe for å øke forståelsen for vår region i Brussel gjennom blant annet å bidra til arrangementer/reiser i nordområdene for aktører i EU.

 

Høst 21

M1.14

Videreføre /inngå partneravtaler med relevante aktører innenfor offentlig og privat sektor

 

Høst 21


Mål 2: Utnytte mulighetene i Norges avtaler med EU.

Tiltaksplan:

Tiltak

Beskrivelse

Involvering

Tidsrom

M2.1

Ha generell kunnskap om de viktigste programmer og prosjektfinansieringsordningene, og være døråpner, koplingsaktør og tilrettelegger for nordnorske aktører. Kontoret skal på denne måten bidra til økt deltakelse i europeiske prosjekter / finansiering, også gjennom å kople næringslivet og universitetene i landsdelen der dette er fornuftig / nødvendig (flere FOU-relaterte næringsprosjekter).

EU-delegasjonen, NFR, Innovasjon Norge, EFTA

2021

M2.2

Generelt fungere som døråpner og koblingsaktør i Brussel for alle miljøer i landsdelen. Det legges særlig vekt bygging og deltakelse i nettverk og allianser.

 

2021

M2.3

Utarbeide regelmessige nyhetsbrev.

 

2021

M2.4

Arbeide for økt tilgang på det europeiske markedet for nordnorske varer og tjenester, særlig som en følge av EUs økte oppmerksomhet på mulighetene i nord.

 

Høst 21

M2.5

Bidra til å øke kompetansen i landsdelen for å kunne utnytte handlingsrommet som skapes av at EU har økt oppmerksomhet mot Arktis og Nord-Norges ressurser og institusjoner

 

2021

M2.6

Ha generell kunnskap om EUs forsknings- og innovasjons-program, samt kompetanse til å kople eiere og partnere til de rette personene og nettverkene i EU-systemet.

NFR, IN

2021

M2.7

Bygge EU-kompetanse i regionen gjennom en god hospitant-/trainee-ordning.

 

2021

M2.8

Videreutvikle EU-kompetansen i fylkeskommunene og blant partnerne for i større grad kunne ta i bruk handlingsrommet innenfor Norges avtaler med EU. 

 

2021

M2.9

Samarbeide med andre aktører i Brussel om kunnskapsutvikling og informasjonsspredning.

EU-del, KS, NSPA, IN, NFR, regkontor

2021

M2.10

Bidra til profilering av eiere og partnere i Brussel, bl.a. gjennom å:

-Jobbe for å få inn eiere og partnere som innledere, foredragsholdere o.l på seminarer i EU-sammenheng.

-Posisjonere Tromsø som arktisk hovedstad.

-Følge opp de enkelte partnernes interesser, basert på de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler.

-Bidra i arbeidet med å gjøre Bodø til en vellykket europeisk kulturhovedstad i 2024.

-Promotere sterke og utviklingsorienterte miljøer i landsdelen, da særlig forsknings- og undervisningsmiljøene ved landsdelens to universiteter.

Eiere og partnere

2021
 


Mål 3: Bidra til at landsdelen tar del i en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og synliggjøre at Nord-Norge er en fremtredende region på dette området. 

Tiltaksplan:

Tiltak

Beskrivelse

Involvering

Tidsrom

M3.1

Følge prosesser, og være i forkant i forhold til EUs klima- og miljøarbeid som har innvirkning på eiere og partneres ansvar og oppgaveportefølje. (spesielt innen det grønne- og digitale skiftet)

Kommisjonen, EP, EU-del

2021

M3.2

Profilere Nord-Norge som en miljø- og bærekraftsbevisst region overfor europeiske institusjoner og miljøer

EC, EP, FOU

Høst 21

M3.3

Delta aktivt i relevante nettverk / fora

 

Høst 21

M3.4

Kople nordnorske miljøer på utviklingsprosjekter på dette feltet

EU-del, EFTA, EC, KS

2021

M3.5

Ha fokus på demografiske påvirkningsfaktorer og jobbe opp mot relevante EU-programmer, på utkikk etter muligheter for landsdelen.

EU-del, NSPA, EFTA, KS

2021

M3.6

Ha fokus på bærekraftig produksjon og utnyttelse av naturressurser.

NSPA mfl

2021

Til toppen