Nyhetsbrev for fiskeri og maritime saker - mars 2021

Nyhetsbrev for fiskeri og maritime saker - mars 2021

I dette fiskebrevet for mars, spiller fortsatt etterdønningene av Brexit en rolle. Foruten den nye fiskeriavtalen mellom EU, Norge og Storbritannia, preges europeisk- og spesielt britisk presse av at de alvorligste etterdønningene etter Brexit, ikke er av særlig interesse lengre. Ellers kan du lese om hva som rører seg i Kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet innen områdene fiskeri, havbruk, forvaltning, kunnskapsutvikling og skjerpelser av regelverk.

  Høydepunkter i dette fiskebrevet er:

  • Fiskeriavtalen mellom EU, Norge og Storbritannia – sett med UK og EU-briller.
  • Nytt kystvaktsamarbeid i EU.
  • Nytt byrå overtar blant annet det nye europeiske fiskeri- og havbruksfondet (EMFAF).
  • Kommisjonen publiserer kunnskapsnav om algebiomasse. 
  • Ny veileder publisert om hvordan finansiere en bærekraftig gjenoppretting av havene.
  • Gamle forslag blir som nye, når Europaparlamentet forhandler nye regler for å motvirke overtredelser av fiskerienes forpliktelser
  • EU forlenger midlertidige fangstbegrensninger på fiskebestandene som deles med Storbritannia
  • Ellers, så kan du lese om en pågående høring og kommende arrangementer og møter.

  Europakommisjonen
   

  Europakommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet (landene) og Europaparlamentet. Kommisjonen har også en betydelig vedtaksmyndighet. Dessuten er det kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene.

  Fiskeriavtalen mellom Norge, EU og Storbritannia er i boks

  Vi begynner denne ukens nyhetsbrev med en sak som er godt dekket av norsk fiskeripresse, nemlig den nylig inngått fiskeriavtalen. Innholdet i avtalen, og de norske synene på den, lar vi ligge, men for de av dere som har lyst å lese Kommisjonens omtale av saken, så finnes den her.  Den brittiske regjeringens relativt fornøyde ordelag om saken kan leses her.

  KYSTVAKTSAMARBEID: 3 EU-BYRÅER STYRKER SAMARBEIDET TIL STØTTE FOR MEDLEMSSTATENE

  Den 19. mars 2021 ble det tatt et viktig skritt for å videreutvikle mandatet i det som kalles 2016 European Border Coast Guard Regulation.

  Det fornyede samarbeidet inngås mellom European Border and Coast Guard Agency (Frontex), European Maritime Safety Agency (EMSA), og European Fisheries Control Agency (EFCA). Hensikten er å støtte medlemsstaters kystvakter i deres aktiviteter. De tre byråene har undertegnet en ny arbeidsordning som tillater dem å fortsette å samarbeide for å støtte nasjonale myndigheter innen sikkerhet til sjøs, inkludert søk og redning, grensehåndtering, fiskerikontroll, tollaktiviteter, rettshåndhevelse og miljøvern. Arbeidsordningen dekker spesielt samarbeid om risikoanalyse og informasjonsutveksling vedrørende trusler på det maritime området, samt overholdelse av grunnleggende rettigheter, krav til databeskyttelse og tilgangsrettigheter.

  Mer om saken kan leses her, samt her: European Border Coast Guard Regulation

  EMFF / EMFAF: NYTT UTØVENDE BYRÅ OVERTAR PROGRAMLEDELSEN FRA 1. APRIL

  Med implementeringen av det nye langsiktige EU-budsjettet, beveger noen EASME (Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises) -forvaltede programmer seg til det nyopprettede europeiske klima-, infrastruktur- og miljøbyrået (CINEA).

  Fra nevnte dato vil European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) , Life Program , Horizon 2020 Energy Efficiency og en del av Horizon 2020 Societal Challenge 'Climate action, miljø, ressurseffektivitet og råvarer administreres av det nye byrået. CINEA vil støtte opp om gjennomføringen av Green Deal, ved å administrere relevante EU-programmer. De har et totalbudsjett på 52 milliarder euro i inneværende programperiode (2021-2027), inkludert deler av Horizon Europe, LIFE, EMFF, Climate Innovation Fund, samt finansieringsmekanismen for fornybar energi og deler av Connecting Europe Facility.

  Det europeiske sjø- og fiskerifondet blir snart erstattet av det nye europeiske fiskeri- og havbruksfondet (EMFAF) - som er en ambisiøs støttepakke for gjennomføring av den felles fiskeripolitikken (CFP), Unionens havpolitikk og EUs agenda for den internasjonale havforvaltningen.

  Finansieringsmulighetene vil bli publisert i første halvdel av 2021. Mer informasjon om saken finnes her.

  KOMMISJONEN PUBLISERER KUNNSKAPSNAV OM ALGEBIOMASSE

  Kommisjonens felles forskningssenter har nylig publisert en ny seksjon på siden Knowledge for Policy, spesielt dedikert til alger. Nettsiden inneholder fakta og tall om produksjon av algebiomasse i Europa, inkludert et dashbord med produksjonssteder. Det kobles også til pågående forskningsprosjekter, nylige publikasjoner og annen nyttig informasjon.

  Du finner mer om saken her.

  VENDER TIDEVANNET: HVORDAN FINANSIERE EN BÆREKRAFTIG GJENOPPRETTING AV HAVENE?

  FNs miljøprogramfinansieringsinitiativ (UNEP FI) har nylig gitt ut en veileder om blå finansiering, for å hjelpe banker, forsikringsselskaper og investorer med å iverksette tiltak for overgangen til en bærekraftig fremtid for havsektoren. Veilederen er finansiert av EU-kommisjonen. Les hele saken her.

  Europaparlamentet

  Europaparlamentet har beslutningsmyndighet i lovsaker, godkjenner EUs budsjetter og er kontrollinstans for Europakommisjonen. Sakene forberedes i fagkomiteer, og alle typer plenumsvedtak fattes med simpelt flertall. De 751 medlemmene er organisert etter parti og ikke landet de kommer fra.

  Det har ikke florert med fiskerisaker i Parlamentet den siste måneden - hvert fall ikke de sakene som er av umiddelbar interesse for Nord-Norge. Men litt har skjedd:

  NYE REGLER FOR FISKE: OBLIGATORISK KAMERAOVERVÅKNING FOR VISSE FARTØYER FOR Å MOTVIRKE OVERTREDELSER

  Eller: Gamle forslag blir som nye.

  Den 10. mars vedtok Parlamentet sin forhandlingsposisjon (overfor Rådet) vedrørende det nye fiskerikontrollsystemet, som skal reformere reglene som har vært gjeldende for EU-fiskeriene siden 2010. Dette innebærer å ta i bruk ny teknologi for bedre håndhevingen av reglene for fiske, og forbedre sikkerheten og transparensen i sektoren.

  Parlamentsmedlemmene krevde også bedre sporbarhet, slik at forbrukerne får vite når, hvor og hvordan produktene de kjøper blir fanget.

  Hvordan dette tenkes gjennomført:

  Bruk av ombordkameraer (CCTV) for å gjennomføre kontroller iht. landingsforpliktelsene bør være obligatorisk for en "minimumsprosent" på fartøy lenger enn 12 meter, og som har blitt identifisert som en alvorlig risiko for manglende overholdelse av gjeldende regler. Utstyret vil også være påkrevd, som en sanksjon, for alle fartøy som begår to eller flere alvorlige overtredelser. Fartøy som er villige til å innføre CCTV på frivillig basis, bør tilbys insentiver som tilleggskvoter eller at det får sine ¨overtredelsespoeng¨ fjernet.

  Videre, så støtter parlamentsmedlemmene forslaget om å harmonisere sanksjoner og krever opprettelse av et EU-register for overtredelser, for å kunne sentralisere informasjon fra alle medlemslandene. De krever også et ¨passende system¨ for sanksjoner for overtredelser begått av fritidsfiskere.

  Tiltak for å redusere avfallsmengden, øke sikkerheten og transparensen

  Med en annen gammel gjenganger, men i tråd med EUs Farm-to-Fork-strategi, krever Parlamentet at fiskens opprinnelse, inklusive akvakulturprodukter, må kunne spores gjennom hele verdikjeden - inkludert bearbeidede og importerte produkter. Data om fiskeart, fangststed, dato og klokkeslett, samt typen utstyr som ble brukt, burde gjøres tilgjengelig.

  Videre, så er parlamentsmedlemmene, i et forsøk på å redusere marin forsøpling, enige i at alle fartøyer skal være varslingspliktige overfor nasjonale myndigheter når de mister fiskeredskaper, og å ha med seg nødvendig utstyr for å hente dette opp igjen. Alle fartøy skal også være utstyrt med en geolokaliseringsenhet som gjør dem automatisk lokalisert og identifisert – for øvrig et tiltak som anses nødvendig for å forbedre sikkerheten til sjøs. Parlamentet foreslår også å øke akseptert feilmargin på vekten (toleransemargin) til noen arter. Denne skal estimeres om bord, av fiskere selv.

  Neste skritt

  Med denne avstemningen er Parlamentet klar til å starte forhandlinger med Rådet. I følge det gjeldende forslaget, vil operatørene ha fire år på seg etter ikrafttredelsen av de nye reglene, til å utstyre fartøyene med de nye, påkrevde teknologiene.

  Ministerrådet

  Ministerrådet består av et regjeringsmedlem fra hvert av EUs 28 medlemsland, enten utenriksministeren eller en fagstatsråd. Medlemmene representerer sine hjemland og ikke unionen. Sammen med Europaparlamentet er Rådet EUs lovgivende organ, men har noe mer makt.

  EU FORLENGER MIDLERTIDIGE FANGSTBEGRENSNINGER PÅ FISKEBESTANDENE SOM DELES MED STORBRITANNIA

  Ifølge Rådets hjemmesider ble EU-ministrene, under Råds-møtet tirsdag den 23. mars, enige om å forlenge blokkens fangstbegrensninger for fiskebestandene som deles med Storbritannia. Forlengelsen gjelder til slutten av juli, for å sikre at fisket kan fortsette mens Brussel og London forsøker å komme frem en helårsavtale.

  I sin handelsavtale etter Brexit ble EU og Storbritannia enige om å sette årlige grenser for fiske på deres delte bestander, etter at Storbritannia gikk ut av EU.

  Selv om partene håpet å fremforhandle en helårsavtale for 2021 denne måneden, gikk det altså ikke. Som en midlertidig løsning ble EU-ministrene enige om å fortsette å bruke fjorårets EU-fangstbegrensninger for delte bestander frem til 31. juli. Den midlertidige ordningen, som dekker bestander inkludert rødspette, torsk, hyse og hvitting, skulle utløpe 31. mars.

  Les mer om saken på Rådets hjemmesider, samt The Metro’s dekning av saken her.

  Annet

   

  HØRINGER
  Er du interessert i hva som rører seg innen utviklingen av marin sektor i EU, eller ønsker å heve din stemme, så kan du her se hva som ligger ute av høringer på området:

  Den 1. mars sendte EU-kommisjonen ut en høring vedr. en beredskapsplan for å sikre matforsyning og matsikkerhet i hele EU i krisetider. Denne konsultasjonen tar sikte på å samle tilbakemeldinger på planens form, art og omfang. Les mer om høringen her.

  ARRANGEMENTER

  • Møter i Europaparlamentets PECH-komitee, 12. og 13. april. Informasjon om møtene finnes her.
  • Tomorrow’s aquaculture will be shaped by today’s emerging technologies, arrangert av The Global Aquaculture Alliance’s den 15. april. Mer om arrangementet finner du her.
  • Møte i Rådets akvakultur og fiskerikomitee,  26. og 27. april, og 31. Mai, og 28. og 29. juni. Mer om møtene finnes her.
  • North Atlantic Seafood Forum, 8. - 10. juni. Forumet går digitalt. Og du kan lese mer om arrangementet her.
  Til toppen