Tromsø: Programbeskrivelse

REGISTRER DEG HER

Under finner du programbeskrivelse og oversikt over innledere på arrangementene i Tromsø under Nordnorske Europadager 2022. Alle arrangement holdes på The Edge, utenom Samfunnsdebatten som tar sted i Rødbanken

 

Kl. 08:30 - 09:30 - Frokost: Norge og EU - hva betyr EØS-avtalen for oss i Nord-Norge?

Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs grønne giv oss?
Sammen med Lise og Kristine, kjent fra podcasten Det europeiske kvarter, skal vi se på hvordan EU har utviklet seg gjennom årene, hva EØS-avtalen betyr for oss, og hvordan EUs grønne giv kommer til å legge føringer og gi muligheter for landsdelen. 

Innledere: 
Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder for Troms og Finnmark, ønsker velkommen
Lise Rye, professor i samtidshistorie, NTNU
Kristine Graneng, doktorgradsstipendiat, NTNU
Tina Melfjord, EU-rådgiver, Nord-Norges Europakontor
Janni Ekrem, EU-rådgiver, Nord-Norges Europakontor

Målgruppe: Alle som ønsker å lære mer om Norges forhold til EU, og for en faglig base for resten av dagen
Arrangør: Nord-Norges Europakontor (NNEO)

Frokostservering og mingling fra kl. 08:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 10:00 - 11:00 Aktivt (ungt) medborgerskap og demokrati

Tromsø kommune: Tromsø som Europeisk ungdomshovedstad og European Youth Action Plan

På europeisk nivå har det lenge vært et sterkt fokus på ungt aktivt medborgerskap. Det finnes en egen europeisk ungdomsstrategi (2019-2027), og en nylig vedtatt handlingsplan for ungdom (2022-2027). Målet er å fremme ungdoms deltakelse i samfunnet. 2022 er også European Year of Youth. 

Tromsø har den yngste befolkningen i landet og kommunen arbeider for at Tromsø skal bli en enda bedre by å leve i for unge. Tromsø kommune ønsker å forsterke kommunens satsing på ungt medborgerskap og ungdoms deltakelse i lokalsamfunnet, og har søkt om tittelen Europeisk ungdomshovedstad 2025.  Tromsø kommune kommer for å presenterer prosjektet.

Deretter holder Nordisk kulturkontakt presentasjon om programmene DEMOS og Norden 0-30

Arrangør: Tromsø kommune ved Tvibit
Innledere:
Christian Hyld, leder, Tvibit,
Petra Laiti, kulturkontakt Nord
Luna Drecker, leder, Tromsø ungdomsråd
Sted: The Edge
Rom: Marg 3
Antall plasser: 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 1000 – 1500 Erasmus+ - kickoff og workshop for fylkesnettverk innen internasjonalisering 

Troms og Finnmark fylkeskommune v/Internasjonal seksjon og Kompetanseetaten inviterer til deltakelse på Nordnorske Europadager som arrangeres i Tromsø den 7. desember, der det vil være en dedikert bolk for de videregående skolene som omhandler Erasmus+.
Samlingen er rettet mot skolens ledelse og den eller de ved skolen som er internasjonal kontakt, eller som ønsker økt internasjonalisering ved sin videregående skole. Vi oppfordrer rektor til å selv delta.

Påmelding gjennom personlig invitasjon. Vil du vite mer? Ta kontakt med Håkon Dahlmo: hakon.dahlmo@tffk.no  

Sted: The Edge

Lokale: Kjøpmannskontoret

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 11:30 - 12:30 Alle snakker om klima og energi – Hva gjør EU?

Energiproduksjon er den største kilden til dagens klimautfordring, samtidig som den er helt avgjørende for at hjulene skal gå rundt i samfunnet.

EU har satt seg svært ambisiøse klimamål, der de innen 2030 skal ha et utslippskutt på 55 % sammenlignet med 1990-nivå og innen 2050 bli klimanøytralt. Dette betyr en total samfunnsomlegging, som inkluderer endring i både energiproduksjon og energiutnyttelse. Lovforslagene i kjølvannet av klimamålene vil påvirke norske og nordnorske forhold. Samtidig som det innebærer mulighet for samarbeid med aktører ute i Europa, samt tilgang til finansiering.

Russlands invasjon av Ukraina har satt klimaarbeidet i EU på en ytterligere prøve og der energiomleggingen nå også innebærer europeisk uavhengighet av russisk olje og gass innen 2030.  Som del av de nordnorske Europadagene tar vi temperaturen på omstillingstakten. Hvordan skal Europa oppnå utslippskutt? Hvilke grep gjør EU som påvirker oss i nord, blant annet når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering?

Ønsker du å vite mer om hva som skjer i EU på klima og energisiden? Ta turen innom The Edge og Nordnorske Europadager.

Målgruppe: politikere, kommuner, regionråd, bedrifter, næringslivsorganisasjoner, offentlig ansatte, studenter, øvrig befolkning
Arrangør:  Troms og Finnmark fylkeskommune og Klimapartnerne Troms og Finnmark
Møteleder: Marthe Kristin Svensson, spesialrådgiver, STB Internasjonal avdeling, Troms og Finnmark fylkeskommune
Innledere: 
Geir Seljeseth, leder Samfunnspolitisk, Industri Energi
Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor
Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord 
Sted: The Edge, 
Rom: Marg 3
Antall plasser: 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 12:30 - 13:00 Lett mingle-lunsj

Sted: The Edge

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 13:00 - 14:30 Hvordan kan Nord Norge ta ut sitt potensiale i Europas grønne omstilling gjennom offentlig – privat samarbeid

For å løse de store samfunnsutfordringer må vi sammen bygge kunnskap, definere behov og utvikle løsninger.

Vi ser på hvordan nasjonale og internasjonale virkemidler kan stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjonsevne og hvilken betydning EUs taksonomi spiller i omstillingen.

Målgruppe: Næringsliv, offentlig sektor, akademia og alle som jobber med eller er opptatt det grønne skiftet
Arrangør: Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge
Innledere: 
Anita Skog, Innovasjonspådriver, LUP
Elisabeth Blix Bakkelund, Regionansvarlig i Troms og Finnmark, Norges Forskningsråd
Idunn Lyngstad, seniorrådgiver og NCP offentlig sektor, Norges Forskningsråd
Merete Susan Andersen, avdelingsleder, Innovasjon Norge Arktis
Sted: The Edge
Rom: Marg 3
Antall plasser: 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 14:00 - 17:00 Tilskuddsordninger for europeisk kunst -og kultursamarbeid

Under Nordnorske Europadager i Tromsø den 7. desember inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune til en orientering om tilskuddsordninger som gir deg mulighet til finansiering av prosjekter som skjer i samarbeid med europeiske partnere. Utgangspunkt for de Nordnorske Europadagene er attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i nord og hvilke tiltak og muligheter EU representerer. Vi ønsker at Europadagene skal bidra til kunnskapsbygging om hvordan EU påvirker oss i nord, og hvilke samarbeidsmuligheter som finnes.  

Målgruppe: profesjonelle kunst -og kulturaktører, aktører innen kreative næringer, frivillige organisasjoner, kommuner og andre enkeltaktører innenfor kunst -og kulturfeltet.

Tentativt program

14:00: Velkommen ved Nord-Norges Europakontor

14:15 – 15:15: Internasjonalt kultursamarbeid gjennom Kreativt Europa og EØS-programmene, ved Kristin Bolgård og Per Dehlin, Kulturrådet

15:15:  PAUSE

15:30 – 16:00: Nordisk kultursamarbeid - Tilskuddsordninger under Nordisk kulturkontakt, ved Petra Laiti, Nordisk kulturkontakt

16:00 – 16:30:  Ny programperiode for Europeisk Interreg-samarbeid - Interreg Aurora 2021 – 2027, ved Ian Jawahir, Troms og Finnmark fylkeskommune, norsk sekretariat for Interreg Aurora

Fra 16:30:  Kaffe og Speed Date

Fikk du en god idé til et prosjekt underveis i seminaret, eller har du gått og tenkt på en idé? Det vil bli anledning for korte samtaler med innlederne i etterkant av seminaret.

Har du allerede en prosjektidé du vil få hjelp til?
Kulturrådet og Kreativt Europa kultur-desken inviterer til én-til-en-veiledninger for mulige Kreativt Europa-søkere allerede 6. desember. Veiledningene skjer på Tvibit, Parkgata 27, Tromsø. NB! Egen påmelding kreves, da melder du deg på her. Påmeldingsfrist: 2. desember 2022.

Målgruppe: profesjonelle kunst -og kulturaktører, aktører innen kreative næringer, frivillige organisasjoner, kommuner, reiselivsaktører og andre som jobber med kunst og kultur
Arrangør: Troms og Finnmark fylkeskommune, Kulturrådet, Nordisk Kulturkontakt, Interreg Aurora
Sted: The Edge, Arbeidskontoret (40 plasser)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 14:45 - 15:45 Digitalisering på tvers av landegrenser 

- Samarbeidsmuligheter gjennom DIGITAL Europa- og CBDS-programmet 

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) inviterer til seminar om to aktuelle digitaliseringsprogrammer: EUs nye samarbeidsprogram for digitalisering, DIGITAL Europa-programmet, og Nordisk ministerråds Cross-Border Digital Services (CBDS) Programme

I seminaret får du:

  • En introduksjon til de to programmene. 
  • Informasjon om satsinger som kan være relevante for din virksomhet. 
  • Tips om hvordan din virksomhet kan utnytte mulighetene som ligger i de to programmene.  

DIGITAL Europa-programmet skal støtte den digitale transformasjonen av Europa. Økt bruk av digitale teknologier skal styrke næringslivets konkurransekraft, bedre offentlige tjenester, og bidra til å løse globale utfordringer innen klima, miljø og helse. Digdir koordinerer norsk deltakelse i DIGITAL sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

CBDS-programmet er et strategisk initiativ fra Nordisk ministerråd. Målet med programmet er å akselerere den digitale transformasjonen av Norden og Baltikum. Programmet skal øke mobilitet og integrasjon på tvers av landegrenser i de to regionene gjennom utvikling og distribusjon av digitale tjenester. Digdir har sekretariatsansvaret for dette programmet. 

Målgruppe: alle som jobber med, forsker på, eller har en generell interesse for digitalisering; aktører fra både offentlig sektor, næringslivet og akademia.
Arrangør: Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet
Innledere: 
Kristoffer Vold Ulvestad, rådgiver, Digdir
Petter Tolnes Ingebrigtsen, rådgiver, Digdir
Lars Kristian Vognild, seniorforsker, NORCE
Medarrangør: Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd
Sted: The Edge
Rom: Marg 3
Antall plasser: 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 18:30 - 20:00 Samfunnsdebatt - Europa i krise, hvordan angår det oss?

Europa i krise, hvordan angår det oss? Under Nordnorske europadager 2022 inviterer vi alle nordlendinger til en spennende samfunnsdebatt om Nord-Norge og Europa.
Europa står i flere kriser om dagen: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet og klimakrise, hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU. Men hvordan angår egentlig krisene i Europa oss i Nord-Norge?

Kom på vår samfunnsdebatt og finn ut!

Arrangør: Nord-Norges Europakontor og Arctic Frontiers
Moderator: Zølvi Pedersen, Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt, UiT
Innledere:
Lotte Lindbjør, regionleder Nord-Norge, UN Global Compact 
Lise Rye, professor i samtidshistorie, NTNU
Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord
Gøril Johansen, daglig leder, Pro Tromsø AS
Marcela Douglas Aranibar, leder, Senter for fredsstudier (CPS)
Lavrans Lockertsen, medlem, Ungdommens fylkesråd, Troms og Finnmark 
Torjer A. Olsen, instituttleder, Senter for samiske studier, UiT

Sted: Rødbanken 
Lokale: Bankhjørnet
Antall plasser: 100

REGISTRER DEG HER