Velstand og vekst fra hav

Velstand og vekst fra hav

Klikk for stort bilde

Norge skal fortsette å leve av hav, og den nye havstrategien peker på EØS-midler og europeisk forskningssamarbeid som viktige verktøy i denne utviklingen. Der ligger det mange muligheter for nordnorske aktører.

Regjeringens nye havstrategi Ny vekst, stolt historie, ble lansert i forrige uke og er regjeringens plan for hvordan vi kan skape vekst og flere jobber i havnæringene. Regjeringens hovedmål med strategien er å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. For å få til dette, ønsker regjeringen å skape:

 

Gode rammebetingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene; kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse og internasjonal konkurransekraft gjennom å bistå i arbeidet med markedsadgang, internasjonalisering og profilering av havnæringene.

 

Internasjonalisering og kunnskapsutvikling gjennom EØS-midler

Havstrategien peker på potensial som EØS-midlene har for å åpne for gode muligheter for næringslivs-, forsknings- og innovasjonssamarbeid, og samarbeid på områder som mathelse, klima- og miljøprogrammer. EØS-midlene kan også bidra til å finansiere og utvikle europeisk marin forskningsinfrastruktur, noe som er positiv for norsk forskning. Forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene er også viktig for å utvikle nettverk, som i sin tur kan øke antall søknader mot Horisont 2020.

 

Horisont 2020 er en viktig arena for finansiering av internasjonalt samarbeid, men havforskning er imidlertid lavt prioritert i EU. For å få tydeligere prioriteringer av hav i H2020 har Norge vært en aktiv pådriver og initiativtaker i JPI Oceans, som er et felleseuropeisk forskningssamarbeid for rene og produktive hav. I den nye strategien sier regjeringen at de vil arbeide for at havbasert forskning får en større plass i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, og styrke samarbeidet om havbasert forskning i Europa gjennom blant annet JPI Oceans.

 

Hvorfor er EØS-midler relevant for vår landsdel?

Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivs parter og frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om å gjennomføre felles prosjekter. Prosjektene tildeles støtte fra åpne utlysninger under hvert program. Av de fem prioriterte hovedsektorene kan nummer 1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne og 3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet være spesielt relevante for nordnorske aktører som jobber med hav. Les mer om EØS-midler her.