TTIP bra for norsk fisk

TTIP bra for norsk fisk

Klikk for stort bilde

Norsk tilslutning til TTIP vil gi en gevinst på mellom 12,5 og 35 milliarder kroner konkluderer NUPI i en fersk rapport.

EU er i ferd med å forhandle en frihandelsavtale med USA,  TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Norge kan velge å stå utenfor, vi kan velge en frittstående handelsavtale med bare USA eller vi kan velge å delta i TTIP. Om Norge velger å delta i TTIP vil det resultere i en betydelig gevinst, men det er variasjon mellom de ulike sektorene.

 

Sjømatnæringen vil tjene på TTIP

 

Sjømatnæringen sparer ca. 2 milliarder kroner i toll gjennom Norges nåværende frihandelsavtaler, men de betaler likevel mer enn 2 milliarder kroner i toll totalt, og rundt halvparten av dette (900 millioner NOK) er toll i EU-markedet.

 

For norsk eksport til USA er det per i dag ingen store problemer med ikke-tollmessige handelshindringer, men det vil bli innført nye lover i 2017 som kommer til å påvirke eksporten gjennom økte kostnader for handelen. Disse lovene gjelder blant annet bestandsforvaltning, miljøhensyn og hensyn til sporbarhet og IUU fiske (illegal, unregulated, unreported).

 

NUPI påpeker paradokset med at land som Chile og Canada vil få nulltoll for eksport av sjømat til EU-markedet, mens Norge som er medlem av det indre marked fortsatt blir møtt med betydelig toll, og et sammensurium av tollfrie kvoter. Forfatterne av rapporten påpeker at TTIP kan skape en mulighet til å gjøre noe med dette hvis Norge velger å delta, fordi det vil føre til forhandlinger med EU om toll for fisk og landbruk, men uten å nødvendigvis måtte trekke inn fangstkvoter og andre saker hvor interessene til havbruk og de andre delene av sjømatnæringen kan være forskjellige.

 

Mulige hindringer for landbruk og oljenæring

 

Forretningstjenester og andre tjenestenæringer samt offentlig sektor vil tjene på deltakelsen fordi innsatsvarer blir billigere. Men TTIP vil også være med på å bygge ned importbeskyttelsen for norsk landbruk, og uten kompenserende tiltak vil dette føre til at produksjon og sysselsetting reduseres ifølge den nye rapporten.

 

Hvis TTIP blir en realitet og Norge velger å stå utenfor, vil det ikke berøre EØS-avtalen i noen særlig grad, og den økonomiske virkningen virker å bli moderat.  Det vil bli en liten negativ virkning for et flertall av sektorene, og særlig enkelte industribransjer vil bli negativt påvirket fordi de vil møte en sterkere konkurranse i eksportmarkedene. Oljenæringen derimot, vil tjene på at Norge ikke blir med i TTIP fordi det vil bli økt etterspørsel og høyere pris.

 

Les hele rapporten fra NUPI her.