Stort spenn i synet på Arktis

Stort spenn i synet på Arktis

Klikk for stort bilde Carl Erik Nyvold

De fleste i utenriks- og miljøkomitéen i Europaparlamentet er enige om at Arktis må forbli et lavspenningsområde, men det er stor uenighet om mange andre elementer i EUs arktispolitikk. 

I forrige uke deltok kontoret på et fellesmøte mellom utenrikskomiteen (AFET) og komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet (ENVI) i Europaparlamentet hvor de hadde den første komitegjennomgangen av Europaparlamentets utkast til arktisrapport. Det er ENVI og AFET som har fått ansvaret for å forfatte Europaparlamentets rapport om EUs arktispolitikk, og den baserer seg på «An integrated EU policy for the Arctic» som ble lansert av Europakommisjonen i april.

 

Det var stort spenn i hvilke områder parlamentarikerne var opptatt av. Mens noen tok til ordet for totalt forbud mot oljeleting og næringsutvikling i Arktis var noen mer opptatt av utvikling av infrastruktur og finansieringsmuligheter for bedrifter i regionen. 

 

Elementer som ble nevnt på møtet var blant annet nødvendigheten av å ta miljøhensyn i Arktis, og at bærekraftige utviklingsmål må integreres enda mer i EUs arktispolitikk. Representanter fra komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet understrekte også viktigheten av et forbud mot tunge drivstoff for skip som navigerer i Arktis.

 

Europaparlamentet er opptatt av kommunikasjon med lokalbefolkning og urbefolkning i Arktis, og både representanter fra ENVI og AFET nevnte viktigheten av god dialog. Det ble nevnt at dagens nivå av finansiering fra EU må opprettholdes, i alle fall ut neste finansieringsperiode. Det er også bred støtte for opprettelsen av et Arctic Information Centre, som rapporten fra Europaparlamentet etterspør.

 

En av de mer kontroversielle punktene som ble diskutert i høringen er utviklingen av en arktisk vurdering av miljøinnvirkning (Arctic Impact Assessment - EIA). Arctic Impact Assessment ble introdusert i parlamentets utkast rapport om Arktis hvor det blir foreslått at den skal gjøres obligatorisk, og brukes på alle prosjekter som finner sted i Arktis.

 

Mange av parlamentarikerne som var til stede under høringen tok til ordet for at en slik EIP er problematisk, og at dette ikke burde være en del av rapporten. De fikk også støtte fra representanter fra Europakommisjonen som påpekte at implikasjonene for dette er ukjent og de stiller spørsmål rundt hvorvidt det vil være lurt å ha strengere regler for Arktis enn resten av Europa, spesielt med tanke på prinsippet om fri konkurranse og lik behandling av alle EU regioner.

 

Andre høringsrunde mellom AFET og ENVI vil finne sted i Brussel den 12. januar, og plenumsvoteringen vil avholdes i løpet av våren.

 

Les mer om kontorets tidligere arbeid knyttet til Europaparlamentets utkast her