SIU og NHO: Samhandling mellom utdanningssektoren og arbeidslivet er viktig

SIU og NHO: Samhandling mellom utdanningssektoren og arbeidslivet er viktig

Klikk for stort bilde www.entreprenørskapsbloggen.no

Regionkontorene i Brussel, fylkesrepresentanter og SIU møttes denne uken. 

Det årlige møtet mellom regionkontorene i Brussel, representanter fra fylkene og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) fant sted i Brussel 23.september.

 

SIU orienterte innledningsvis om trender og resultater i tildelingen av Erasmus+ midler fra 2014 og søknadsrundene så langt i 2015.

 

På fylkesnivå ender Nordland og Troms opp midt på treet sammenlignet med de andre fylkene både når man ser på totalt sum som er tildelt og per capita. Finnmark fikk ikke tildelt noen midler i 2014.

 

Nasjonal ekspert Karianne Helland informerte om hva slags tankegods og politiske føringer som ligger bak strategiske partnerskap som tiltak i Erasmus+.

 

EUs Education and Training 2020-strategi har som overordnede mål blant annet å styrke lærer ferdigheter/læreryrket, samt forhindre frafall i skolen og håper at det foreslås prosjekter som skal bidra til dette.

 

NHOs Brusselkontor bidro også på møtet og understreket verdien av samhandling mellom utdanningssektoren og arbeidslivet og påpekte at forbedringsmulighetene er mange.

 

Seks av 10 bedrifter har gjennom NHOs årlige kompetansekartlegging svart at de i noen eller i stor grad har et udekket kompetansebehov som på sikt kan føre til blant annet tap av kunder/markedsandeler og redusert virksomhet.

 

Videre er tendensen i sektorer som trenger kompetanse i årene som kommer at håndverksfag som bygg og anlegg, elektrofag samt ingeniør og tekniske fag spesielt vil komme til å trenge fagkompetanse.

 

Det er behov for rekruttering i disse sektorene og her kan NHO bedrifter og utdanningssektoren få til et bedre samarbeid.  

 

NHO poengterte at internasjonalisering av utdanning med stadig økende globalisering av arbeids- og næringsliv, er viktig. Her er det uutnyttede muligheter gjennom for eksempel utveksling av lærlingplasser.

 

Per i dag er det 6000 NHO bedrifter som er godkjente lærebedrifter og har kompetanse til å tilby læringsplasser. Nærmere ¾ av godkjente lærekontrakter tegnes i privat sektor.

 

Norske utdanningsinstitusjoner kan få økonomisk støtte til å samarbeide med andre europeiske land gjennom Erasmus+.

 

Erasmus+ er EUs syvårige storsatsning (2014-2020) innen utdanning, fag- og yrkesopplæring og tar sikte på å fostre samarbeid på tvers av nasjoner og skape transnasjonale partnerskap for å sørge for en mer harmonerende, utjevnende europeisk utdannings arena. Du kan lese mer her