Ny rapport: EU må bidra mer til forskning i Arktis

Ny rapport: EU må bidra mer til forskning i Arktis

Klikk for stort bildePå bakgrunn av klimaendringer i det Arktiske økosystemet har Europaparlamentet bestilt en rapport om «Fiskeriforvaltning og Arktis i sammenheng med klimaendringer».

Målet med studien er å ta en omfattende gjennomgang og analyse av de påvirkningene klimaendringene har på det Arktiske økosystemet og den potensielle utviklingen av nye fiskerier. Gjennom arbeidet har forfatterene av denne studien analysert følgende klimarelaterte endringer i Arktis de siste tiårene, samt de nyeste klimascenarioene for det 21. århundre:

  • Fisk og fiskerier i Polhavet og nærliggende havområder, med vekt på robusthet av kommersielle fiskearter og konsekvensene av endringer i distrubisjon og eventuell utbygging av nye fiskeri.
  • Analysert trender, bestandstatuser og potensielle virkninger av klimaendringer på fem av de viktigste kommersielle arter: nordøstatlantisk torsk, blåkveite, lodde, polartorsk og dypvannsreker.
  • Evaluert rollen til de ulike forvaltningsorganer og eksisterende styringsregimer.
  • Laget prognoser med hensyn til fremtidig utvikling av fiskeriene i Polhavet om nærliggende havområder.
  • Identifisert hull og laget anbefalinger for forskning og arktisk politikk.

 

Stikkord fra rapporten er som følger

- Klimaendringer er en realitet, og den arktiske regionen er der man vil merke mest til dette de kommende tiårene. Dette hovedsakelig gjennom økende temperaturer, krympende isdekke, redusert istykkelse og det forventes at mot midten av dette århundre vil vi oppleve den første isfrie sommeren i Arktis. Forfatterne legger dog til at dette ikke blir å regne som en regel ettersom temperaturene vil variere fra år til år, og fra region til region i Polhavet og tilstøtende hav.

 

- Det er med varmere temperaturer antatt at bestanden til den nordatlantiske torsken vil øke, mens dypvannsrekene vil minke i bestand.

 

- Det er vanskelig å forutsi den samlede virkningen av høyere temperaturer i Arktis. Forfatterne mener det kreves mer forskning i regionene for å forstå de endringene som kan oppstå i de forskjellige marine økosystemene, lokalsamfunn og populasjoner.

 

- Alle arter vil utvikle seg på forskjellige måter i forskjellige klimaendringer. At isen forsvinner vil gi vannmassene temperaturendringer som igjen vil få konsekvenser for plankton, noe som gir ringvirkninger gjennom syklusen i det marine. 

 

- Det har vært gjort en stor jobb i å identifisere konsekvensene av klimaendringer på fisk og fiskebestander. Etter hjelp fra eksperter, modelleringer og simuleringer er det generell enighet om at effektene av klimaendringene vil være positive for fiskeriene i Arktis, selv om endemiske arter kan lide, mye grunnet habitatpreferanser.

 

- Det blir også pekt på at den viktigste jobben for fiskeri og fiskebestand er å bygge sunne bestander, noe som også innebærer samarbeid om forskning, samt bekjempelse av ulovlig og urapporter fiske.

 

- Generelt i Arktis regner forskerne at fisketproduksjonen vil øke med 30%, og de som kommer best ut er Norge, Island og Grønland.

 

Klikk for stort bildeMot slutten av rapporten blir det lagt frem en anbefalinger til fremtidens arktis. Her vil det, i tillegg til fisket, gi nye økonomiske muligheter av klimeendringene. Den åpne arktiske seilingslederen, forbedret tilgang til olje, gass og mineralressursen vil gi en økonomisk opptur, men ikke mer enn moderat.

Analysen sier til slutt at EU bør utvikle sin arktiske politikk videre, med vekt på etablering av strukturer som kan koordinere fiske og andre maritime næringer i Arktis. Det anbefales også at EU fortsetter å bidra med store investeringer i støtteprogram for forskning rettet mot Arktis, og da spesielt med tanke på fiskeri.

Videre anbefales det å bruke føre-var prinsippet når det gjelder å utnytte nye fiskeområder, og her bør de årlige fiskeriforhandlingene om fordeling av fiske i Nord-Atlanteren ta store hensyn. Fiskeripolitikken vil spille en større rolle enn klimaendringene i fremtiden, og det arbeidet mener forfatterne må begynne så snart som mulig. 

 

Les hele rapporten her.