Ny platform skal bidra til større investeringer i nord

Ny platform skal bidra til større investeringer i nord

Klikk for stort bildeInvesteringsplattformen skal særlig rette seg mot typiske arktiske næringer. Arbeidsgruppen i Arctic Investment Platform (AIP) møttes nylig og ble enige om veien videre.

Hensikten med Arctic Investment Platform er å gjøre store investeringsprosjekter, som har høy risiko eller lav kortsiktig avkastning, mer attraktiv for private investorer.

Både EU og OECD har funnet ut at mangel på risikovillig kapital er en av de store utfordringene i europeisk Arktis, også i Nord-Norge.

Arctic Investment Platform-prosjektet skal forhåpentligvis ende opp som et investeringsfond som spytter inn penger i store prosjekter, som igjen skal trekke til seg privat kapital.

Et slikt fond vil Nord-Norge nyte godt av i form av nye næringer og flere attraktive arbeidsplasser.

Investeringshull

De neste trinnene i en pågående studie om investeringsplatformen vil bestå av regional kartlegging av relevant kompetanse på etterspørsel og finansieringsmuligheter, i tillegg til datainnsamling gjennom undersøkelser.

På møtet i AIPs arbeidsgruppe, som var i Rovaniemi i mars, diskuterte de hvilke investeringshull som bør undersøkes nærmere, om enkelte sektorer skal identifiseres og hvilken type investeringsstøtte AIP skal gi.

Arbeidsgruppen så også på hvilke typer investeringer som kan knytte regionene tettere sammen og som er unike for den arktiske regionen.

Naturressurser som skog, marin biomasse og mineraler, men også vakker natur og kaldt klima er tema som ble identifisert av deltagerne.

Investeringer i fornybar energi

AIP-prosessen er fortsatt på et tidlig stadium, men har allerede fått mye oppmerksomhet i Brussel. Tanken om å samle ulike regioners støtteordninger innen potensielle vekstområder er helt i tråd med Europakommisjonens forslag om å legge større vekt på interregionalt og internasjonalt samarbeid innen smart spesialisering.

I tillegg er den arktiske regionen, og dermed NSPA-regionene, strategisk viktige på grunn av klimaendringene, økt fokus på bioøkonomi og fornybar energi.

Den nåværende Europakommisjonen har vært opptatt av finansielle instrumenter og investeringsplattformer i samhørighetspolitikken. De jobber med bedre bruk av EU-midler til å støtte små- og mellomstore bedrifter, klynger og regional utvikling i neste programmeringsperiode. Les mer hos Mid Sweden European Office sine nettsider.

Samtaler med investeringsbanken

Både EU og OECD har de siste årene påpekt at investeringer i de arktiske områdene bør øke. Årsakene til få store investeringer er blant annet mangel på risikovillig kapital.

Håpet er at et eget investeringsfond kan være løsningen for å få til større risikable investeringer.

Det er oppretta diskusjoner med Den europeiske investeringsbanken (EIB) om idéen om å sette opp en arktisk investeringsplattform. I 2018 begynte NSPA-nettverket å diskutere mulighetene for å lage en slik plattform.

En første casestudie av investeringsmuligheter i små og mellomstore bedrifter i NSPA-regionen, hvor det er vanskelig å finne midler i dag, ble gjennomført i andre halvdel av 2018.

Siden januar er prosessen videreført gjennom et Interreg-prosjekt, der en skal gjøre en grundig studie av de felles utfordringene som en Arctic Investment Platform kan møte.