Ny EU-ambassadør åpnet årets medlemsseminar

Ny EU-ambassadør åpnet årets medlemsseminar

Klikk for stort bilde

12. oktober inviterte de norske regionskontorene i Brussel til medlemsseminar på Norges Hus, som en innledning til årets Open Days-uke. 

Medlemsseminaret hadde i år et særlig fokus på nettverksdeltakelse og fra Nord-Norge var kontorets eiere ved alle tre fylkeskommunene representert, i tillegg til vår partner NHO Nordland.

 

EU-ambassadør om Unionens agenda

Norges nye EU-ambassadør, Oda Sletnes, ønsket velkommen, og ga oss et innblikk i de viktigste sakene som dominerer EUs agenda akkurat nå.

 

Europakommisjonens arbeid med bedre regulering, den digitale økonomien og energiunionen, samt den pågående migrasjonskrisen, vil i følge ambassadøren stå i sentrum på flere av EUs toppmøter utover høsten.

 

Sletnes understreket at det er viktig at Norge tydelig identifiserer sine interesser og satsningsområder i møte med EU, og at man er klar på det man forsøker å oppnå.

 

Samtidig må man være innforstått med de begrensningene den norske innflytelsen har i de politiske prosessene i EU-systemet. Gode argumenter, fakta og analyser av eget standpunkt er helt avgjørende i dette arbeidet.

 

På vegne av regionskontorene ønsket Europarådgiver Thea Forsberg fra Trøndelags Europakontor velkommen og innledet om de tre hovedtemaene under årets Open Days, etterfulgt av en presentasjonsrunde av regionskontorene.

 

 

Regionskontorene ønsket velkommen

Deretter fikk vi en innføring i sentrale EUs langtidsstrategier og sentrale begreper av direktør Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor.

 

Jakobsen vektla særlig Europa 2020-strategien, rammeprogrammene Horisont 2020 og Interreg, og orienterte også om Smart Cities and Communities og smart spesialisering.

 

Direktør ved Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, innledet om den viktige rollen Open Days spiller som møteplass, nettverks-  og profileringsarrangement for europeiske regioner.

 

Open Days har en bred deltakermasse fra både offentlige myndigheter, akademia og næringsliv, og er en utmerket arena til å utveksle erfaringer og finne samarbeidspartnere.

 

Edøy refererte også til en rekke aktuelle rapporter hvor Europas regioner står i fokus, blant annet Eurostat Regional Yearbook 2015.

 

 

Energiunionen

Vi fikk videre en innføring i EUs arbeid med energiunionen og rollen Norge kan spille av EU-rådgiver Eivind Hodne Steen ved Energi Norge.

 

Steen orienterte om energiunionens fem dimensjoner, kommende energipakker og initiativ fra Europakommisjonen, og om områder på energifeltet hvor Norge kan ta lederskap.

 

Dette gjelder særlig elektrifisering av bilparken og ferjer, men også gjennom tettere nordisk energisamarbeid og en helhetlig klima- og miljøpolitikk.

 

 

Den digitale økonomien

EU-delegasjonens IKT-råd, Fred-Arne Ødegaard, ga oss deretter et innblikk i EUs arbeid med den digitale økonomien. Europakommisjonen ser et digitalt indre marked som et nøkkelledd for å skape vekst og arbeidsplasser.

 

Dette markedet er i dag sterkt fragmentert etter nasjonale linjer, og Europakommisjonen har identifisert en rekke nøkkelområder hvor man vil legge frem lovforslag fremover.

 

Dette inkluderer blant annet telekommunikasjon, personvern, opphavsrett, nettnøytralitet og geo-blokkering. Europakommisjonen ønsker videre fortgang i implementeringen av eksisterende lovgivning. 

 

 

Nettverksdeltakelse

Seminarets siste bolk dreide seg om nettverksdeltakelse. Direktør Trond Haukanes ved Nord-Norges Europakontor innledet om kontorets deltakelse i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), bestående av 14 medlemsregioner i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nordøst-Finland.

 

Nettverket arbeider med å øke bevisstheten om Nordkalotten i EU, med et særlig fokus på Arktis, transport og regionalpolitikk.

 

Haukanes ble etterfulgt av daglig leder ved Sørlandets Europakontor, Bodil Agasøster, som holdt innlegg om forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, og hvordan nettverket kan hjelpe medlemmene med profilering, prosjektutvikling og innflytelsesarbeid.

 

Agasøster påpekte at ERRIN er et stort nettverk med mange tematiske arbeidsgrupper, og det er derfor viktig med strategiske prioriteringer fra regionskontorenes medlemmer.

 

På den måten kan man skreddersy informasjonsflyten og mobilisere til medlemmene til deltakelse på arrangementer i Brussel.

 

Direktør Merete Mikkelsen ved Vest-Norges Brusselkontors snakket avslutningsvis om nytteverdien av deltakelse i Nordsjøkommisjonen og  CPMR, som representerer Europas distrikts- og kystregioner og arbeider med utkantproblematikk og maritime saker.

 

Mikkelsen fremhevet også at formelle organisasjoner bare er en måte å jobbe i nettverk på, og at det er viktig at man avmystifiserer nettverksbegrepet.

 

Open Days er en fin arena for uformell nettverksbygging, og Mikkelsen oppfordret deltakerne til å benytte anledningen til å stifte nye bekjentskap under uken.

 

 

Denne artikkelen er skrevet av Terje Gravdal ved Stavangerregionens Europakontor. Innledernes presentasjoner er tilgjengelige her.

 

Her er flere artikler fra Open Days:

Se Fullt hus på NSPA-nettverkssemiar og Promoterte nordnorsk stedsutvikling.