NSPA møtte Europakommisjonens regionalpolitikere

NSPA møtte Europakommisjonens regionalpolitikere

Klikk for stort bilde

Statsstøtteregelverket, EUs regionalpolitikk og spredt befolkede regioner var tematikken da NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, møtte EUs generaldirektorat for regionalpolitikk (DG Regio) i Brussel nå nylig.

Nord-Norges Europakontor, sammen med NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, møtte nylig Benjamin Barets, fra EU-kommisær for regionalpolitikk, Corina Cretu, sin stab. I tillegg møtte de også Moray Gilland fra generaldirektoratet for regionalpolitikk.

Hensikten med møtet var å få en oppdatering på politikkområdet, samt få en vurdering av de kommende program- og budsjettforhandlingene, og hvordan utfallet kunne påvirke interessene til regionene i NSPA.

Statsstøtte og framtidens Interreg

- For Nord-Norges del er eventuelle endringer statsstøttekriteriene- og reglene av stor interesse, samt hvordan framtidens Interreg-programmer blir, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen ved Nord-Norges Europakontor.

- Både innretningen på Interreg, samt statsstøtteregelverket er forventet å bli ganske likt som i dag. Når det gjelder statsstøtteregelverket, så betyr dette at Norge slik saken står nå, kan videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Diskusjonene berørte mange områder – deriblant de ekstra EU-midlene spredt bebodde områder av Finland og Sverige får. Et kjernepunkt her er om disse midlene skal kunne brukes på bredbånd og infrastruktur, som står høyt på våre felles prioriteringslister.

Norge, som utenom Interreg, ikke er en del av EUs regionalpolitikk, kan ikke få av de midlene. Ved å koble seg på utviklingen fra norsk side, vil også vi nyte av fordelene de ekstra midlene gir.

Norge fortsetter Interreg-samarbeidet

I slutten av juni offentliggjorde norske myndigheter at Norge vil delta videre i Interreg. Dette betyr at næringsliv, organisasjoner og det offentlige kan fortsette med grenseoverskridende samarbeid også i neste programperiode.

Innretningen på disse programmene må nå avtales partene imellom. Det er viktig å komme tidlig i gang for å få programmene godkjent, og det er stort rom for å tenke nytt.