Kontoret besøkte Værøy og Røst

Kontoret besøkte Værøy og Røst

Klikk for stort bilde Tonje Nermark

Vi dro til to av de mest produktive kommunene i landet for å få bedre innblikk i viktigheten av det europeiske markedet for norske sjømatprodukter. 

Vurdert ut ifra brutto eksportverdi er Værøy og Røst som nevnt blant de mest produktive kommunene i landet. Kilden til denne verdiskapningen er naturligvis sjømat, som har vært essensiell på nasjonalt nivå i historisk sammenheng og som vil bli sentral også i årene fremover. Sjømatnæringen sysselsetter en stor andel av befolkningen på både Værøy og Røst, og næringen står overfor både muligheter og utfordringer.

 

 

VIKTIGSTE MARKED

Målet for studieturen til Værøy og Røst var blant annet å lære mer om hvordan næringslivet i disse sjømatavhengige kommunene har utviklet seg, og hvordan de må forholde seg til EU både som viktigste marked og policymaker. Øysamfunnene er bare to eksempler på kommuner i Nord-Norge som er avhengige av verdiskapningen ressursene fra havet bringer. Mye av verdiskapningen i Nordland kommer fra havbruk og tradisjonelt fiske. Også i Troms og Finnmark er disse næringene sentrale.

 

 

ENDRINGER I FISKERINÆRINGEN

Både Værøy og Røst har som i likhet med resten av landet opplevd en nedgang i antall fiskere og kjent konsekvensene av omgjørelsen av leveringsplikt til tilbudsplikt for enkelte anlegg og geografiske områder fra 2003, samt endringene i kvotekonsesjoner i «Forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten» fra 2005, som erstattet en rekke endringsforskrifter fra 2000-2005. Forskriften fra 2005 kan du lese her.

 

 

Klikk for stort bilde Tonje Nermark Bekymringen er også stor i forhold til konsekvensene av flere av forslagene i stortingsmeldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri» som blant annet vil regionalisere leveringsplikten for trålere, fjerne bearbeidingsplikt og aktivitetsplikten.

 

Dette kan blant annet føre til at det blir færre fiskemottak på land langs kyst Norge og dermed også færre arbeidsplasser i mange kystsamfunn som per i dag er avhengige av tilgangen på råstoff året rundt for å kunne opprettholde driften.  De viktigste endringspunktene i meldingen finner du her.

 

 

VERDISKAPNING PÅ VÆRØY OG RØST

Røst har et stabilt klima med milde vintre og svale somre og er derfor et ideelt produksjonssted for tørrfisk. Mye av tørrfisken som produseres her ender opp i Italia. Røst er kanskje Norges mest torskeavhengige kommune og mye av fisken som landes her eksporteres også hel til foredling andre steder i Norge og Europa, særlig i tider med gode priser på fersk fisk.

 

Tørrfisk produseres også på Værøy, men det er også en rekke andre fiskearter som foredles her som lodde, sild og makrell. Mye av fisken ender opp på det europeiske markedet, men noe sendes også til Japan. På Værøy produseres også lutefisk i store kvanta som i all hovedsak ender opp på det norske markedet.

 

Kontoret var på flere bedriftsbesøk både på Værøy og Røst, og det er store forskjeller i produksjonsvolum, investeringen og størrelsen på arbeidsstokken. Flere erkjente også avhengigheten av utenlands arbeidskraft fra EU-land som Polen, Litauen og Estland.

 

Sesongavhengig fiske gjør at behovet for arbeidskraft varierer veldig, og fulltidsstillinger er det derfor få av. Mange arbeidstakere må på grunn av dette finne seg annet arbeid utenfor sesongene, noe som er utfordrende for både norsk og utenlandsk arbeidskraft. Men dette til tross, uten fiskebrukene ville aktivitetsnivået og verdiskapningen på både Røst og Værøy vært betydelig lavere.

 

 

FREMTIDEN

Vi møtte levende lokalsamfunn med rikt kulturliv og med en svært positiv og engasjert befolkning. Alle næringslivsaktørene vi møtte hadde mye til felles, deriblant den historiske forståelsen av sjømatens rolle samt betydningen for fremtiden, ikke bare i regional sammenheng men også nasjonalt.

 

Dette kombinert med stor lidenskap for utviklingen av lokalsamfunnene de lever i og viktigheten rundt markedsadgang, ble tydelig fremhevet under kontorets besøk. De vi møtte var også beviste på utfordringene fremtidens fiskerinæring går i møte samt det viktige samspillet mellom næringsliv, forvaltning og utvikling av lokalsamfunn.

 

Klikk for stort bilde Tor-Arne Andreassen

Stortingsmeldingen «En konkurransekraftig sjømatindustri» er nå til komitébehandling i Næringskomiteen på Stortinget og frist for avgivelse av innstilling er 17. mars. Foreløpig dato til behandling i Stortinget er satt til 5. april 2016.

 

Andre sentrale lover og forskrifter omfatter Havressursloven, Landingsforskriften, Deltakerloven, Deltakerforskriften, Utøvelsesforskriften, Konsesjonsforskriften.