EUs Arktis-politikk: – Fokuser på samarbeid

EUs Arktis-politikk: – Fokuser på samarbeid

Klikk for stort bilde

EUs arbeid med å komme med en felles politikk for Arktis nærmer seg slutten. Samarbeid og bruk av lokal kunnskap blir fremhevet i det siste forslaget. 

Denne uken leverte EU-parlamentets utenrikskomite (AFET) og parlamentets komite for miljø, folkehelse og matsikkerhet (ENVI) sitt endelige forslag til EUs felles arktiske politikk. Der blir samhandling mellom regionene i nordområdene løftet frem som avgjørende for EUs arktis-politikk.

 

Tiltak som Arctic Stakeholder Forum ønskes varmt velkommen, ettersom dette kan bidra til å unngå dobbeltarbeid i regionen, og at man da kan få best mulig utbytte av EU-programmer både i, og utenfor, EU.

 

Samarbeid mellom EU og Arktiske land blir også fremhevet som nøkkelen til sikkerhet i nordområdene, med hensyn til å forebygge og begrense både naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer.

 

Forstår utfordringer i nord
Nord-Norges Europakontor har fulgt arbeidet med utarbeidingen av forslaget tett, og flere av kontorets innspill har også fått plass i det endelige dokumentet. Mens et tidlig utkast foreslo at en arktisk miljøkonsekvensutredning skal bli forutsetning til at produkter fra Arktisk kunne selges i det indre markedet, er dagens forslag mye mer balansert:

 

Rapporten anbefaler at EU, med sine medlemsland i Arktisk råd, skal støtte deres arbeid med miljøkonsekvensanalyse (EIA) av prosjekter i Arktis, for å sikre de sårbare økosystemene og lokalsamfunnene i Arktis. I den forbindelse ønsker parlamentet større fokus på Corporate Social Responsibility i nord.

 

De to komiteene viser også at de har forstått de spesielle utfordringene som regioner i NSPA står overfor, som vanskelig klimaforhold, manglende infrastruktur, eldre befolking og mangel på investeringer. Rapporten understreker viktigheten av tilstrekkelig og kontinuerlig finansiering til disse regionene, noe som er positivt med tanke på at kommisjonen skal legge fram forslag til nytt EU-budsjett i løpet av året.

 
I tillegg anbefales det at EU-kommisjonen skal utrede og komme med forslag til å styrke satellitt- og telekommunikasjonen i arktisk, både for å støtte forskningsarbeid og klimaovervåkning, men også for å sikre trygg ferdsel på havet.
 
Turisme nøkkel til utvikling
I forslaget til EUs felles arktiske politikk vektlegges det også ettertrykkelig at turistruter i områder med spredt befolkning kan føre til økt næringsvirksomhet. Dette vil igjen kunne føre til flere jobber i små og mellomstore bedrifter (SME).
 
Promotering av turisme i Arktis blir derfor fremhevet som avgjørende for utvikling av både infrastruktur, forskning og utdanning.
Nei til oljeboring i islagte havområder
I forslaget står det at EU skal oppfordre til strenge reguleringer for miljøbeskyttelse under oljeleting og oljeutvinning internasjonalt, og at EU skal oppfordre til forbud mot oljeboring i islagte havområder i EØS.
 
– Lytt til de lokale
I forslaget anbefales det også at lokalkunnskap og tradisjoner må spille en viktig rolle i EUs beslutninger knyttet Arktis. «Regionene, lokalsamfunnene og urbefolkningene er de som blir påvirket av politikken som føres i Arktis. [De] har betydelig ekspertise i sentrale temaer [i nordområdene], og deres synspunkter og meninger bør tas med i vurderinger.»
 
EU-parlamentet skal plenumsbehandle forslaget til EUs felles Arktiske politikk 1. – 2. mars.