EU: – Kutt 40 prosent

EU: – Kutt 40 prosent

Klikk for stort bildeTungtransport er ansvarlige for 25 prosent av klimagassutslipp fra transport, selv om bare 5 prosent av all transport i EU er tungtransport.

Forslaget gjelder klimagassutslipp for Norge innen 2030. For Nord-Norge betyr dette at man må utvikle nye løsninger med mindre utslipp.

EU har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, og i sommer presenterte Europakommisjonen innsatsfordelingsmekanismen (ESD) for reduksjon av klimagassutslipp i sektorene transport, bygg, avfall og landbruk.

 

Europakommisjonen foreslår at Norge kutter 40 prosent i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå, men endelige beregniger er ikke klare ennå.

 

For Nord-Norge betyr dette at man må utvikle nye løsninger der varer kan transporteres inn og ut av regionen minst like effektivt som i dag, men med mindre utslipp.

 

Denne såkalte sommerpakken innebærer bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp fra medlemslandene fra 2021 til 2030. Det betyr at hvert enkelt medlemsland i EU får et eget tall for hvor mye utslippene av klimagasser skal kuttes i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 2005.

 

Dette målet gjelder sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg, mens industri og kraftproduksjon er allerede omfattet av EUs kvotehandelssystem (ETS).

 

I toppsjiktet

Norge har forhandlet frem deltakelse i den nye EU-mekanismen. På grunna av at Norge har høyt brutto nasjonalprodukt havner Norge i toppsjiktet, med 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 2005-nivå. Bare Sverige og Luxemburg har fått et like høyt tall.

 

Europakommisjonen vil satse videre på ytterligere effektivisering av transportsystemet, større tilbud av lavutslippsenergi for transport og utvikling av null- og lavutslippskjøretøy.

 

Kommisjonen vil også tilrettelegge et skifte fra veitrafikk til sjø og bane, for å kunne imøtekomme det langsiktige målet om å kutte utslipp med 60 prosent fram til 2050 sammenlignet med 1990.
 

Se dokumentet her.

 

Det er stort fokus på tungtransporten siden transportsektoren utgjør en fjerdedel av EUs utslipp. Tungtransport er ansvarlige for 25 prosent av klimagassutslipp fra transport, selv om bare 5 prosent av all transport i EU er tungtransport.

 

Nye løsninger

Kommisjonen jobber nå med flere miljøtiltak som skal legges fram innen 2019.

 

Konsekvensen er at en allerede nå bør undersøke om andre løsninger, som for eksempel skip og tog, kan erstatte lastebiler i varetransport. Nytt regelverk kan også medføre økte kostnader, hvis man må ta i bruk nye overvåking- og rapporteringssystemer og økte veiavgifter.

 

Det er viktig å understreke at denne prosessen bare er i startfasen. Rådet (EU-landene) og Europaparlamentet begynner nå å forhandle og skal fram til 2018 foreslå og vedta endringer. Kommisjonens forslag om bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp og om klimagassutslipp fra arealbruk og endringer i land- og skogsbruk skal nå til behandling til både EU-landene og Europaparlamentet.

 

 

Høring på tungtransport

Også Norge skal forhandle med kommisjonen. Man kan forvente at EU-institusjonene kommer til enighet om individuelle utslippstall i løpet av ett års tid. En avtale mellom Norge og EU kan ikke forventes før i 2018, etter at EU har vedtatt sitt regelverk.

 

Kommisjonen har åpnet en offentlig høring som gjelder nytt regelverk om overvåking og rapportering om CO2-utslipp og bruk av drivstoff i tungtransport. Høringen gir en mulighet for alle interesserte å påvirke kommisjonens lovforslag før den skal legges fram.