Differensiert arbeidsgiveravgift skaper jobber i Nord-Norge

Differensiert arbeidsgiveravgift skaper jobber i Nord-Norge

Klikk for stort bildeØnsker videreført differensiert arbeidsgiveravgift. Fra venstre: fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, direktør for Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen og stabssjef i Troms, Stein Ovesen.– Samfunnsøkonomisk analyse sin evaluering av differensiert arbeidsgiveravgift er jo et hyllingsbrev til denne ordningen som den viktigste og beste distriktspolitiske virkemiddelet man har, sier direktør for Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen om ordningen.

Nord-Norges Europakontor avholdte i forrige høstens styremøte, der differensiert arbeidsgiveravgift var en av punktene som ble tatt opp.

– Redusert arbeidsgiveravgift er et viktig bidrag til å opprettholde aktivitet og sysselsetting i distriktene, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik i en pressemelding fra Nordland Fylkeskommune.

Lave avgifter bidrar direkte til økt sysselsetting

Redusert arbeidsgiveravgift er et viktig regionalt virkemiddel som bidrar til at næringslivet kan øke sin sysselsetting som igjen gir vekst til regioner som Nord-Norge. Derfor er rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viktig for Nord-Norge, den viser nemlig at ordningen direkte øker sysselsettingen på grunn av reduserte kostnader.

Evalueringen viser at virkemidlet fungerer etter hensikten, og anbefaler at ordningen videreføres

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, peker også på de indirekte effektene.

– Ordningen bidrar indirekte til økt sysselsetting også ved at noe av skattereduksjonen tilfaller arbeidstakere gjennom høyere lønninger, som igjen øker etterspørsel etter lokalt produserte varer og tjenester.

Anbefaler frivillig ordning

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse peker imidlertid på muligheten for at ordningen ikke fungerer like godt i alle kommuner. For eksempel i kommuner hvor det er ledige jobber men ikke arbeidskraft, eller hvor høy lønn ikke er en flaskehals.

Samfunnsøkonomisk analyse foreslår derfor en mulig løsning, hvor ordningen gjøres frivillig, slik at kommuner kan velge bort lavere avgift til fordel for en tilsvarende støtte i form av en direkte overføring til kommunen.

– Det kan for noen kommuner være mer formålstjenlig at kommunen får disponerer midler til lokalt tilpassede tiltak for å øke sin attraktivitet på andre måter, og på den måten tiltrekke seg arbeidskraft, avslutter Norvoll.

Hele evalueringen fra Samfunnsøkonomisk analyse kan du lese her.