Dette kan Brexit bety for Nord-Norge

Dette kan Brexit bety for Nord-Norge

Nord-Norge blir mest sannsynlig hardere rammet av Brexit enn resten av landet ifølge en en ny rapport fra konjunkturbarometret for Nord-Norge. 

Klikk for stort bilde

Den 23. juni 2016 stemte Storbritannia ja til å forlate EU. Selv om Norge ikke er medlem av EU påvirkes også vi av Brexit. En av de største økonomiene i verden og en av Norges viktigste handelspartnere forkaster ikke et slikt samarbeid uten at det merkes.

Storbritannia må forhandle frem nye avtaler både med EU, men også med Norge og resten av verden. Disse avtalene må dekke et bredt spekter av sektorer og slike internasjonale avtaleverk har andre land brukt hele etterkrigstiden på å forhandle frem.

 

I følge rapporten vil Storbritannia mest sannsynlig ikke få unntak fra fri flyt av arbeidskraft uten samtidig å akseptere restriksjoner på flyt av varer, tjenester og kapital. Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker var tidlig ute med å presisere at det ikke finnes nye indre marked uten at alle de fire frihetene er oppfylt.

 

Nordnorsk eksport får merke Brexit

Så hvilke konsekvenser vil det hele få for Nord-Norge? På kort sikt er det forventet at bedrifter og husholdninger i Storbritannia vil redusere etterspørselen etter varer og tjenester. Dette vil påvirke norsk eksport, ifølge forfatterne av rapporten. Nord-Norge er Norges mest eksportorienterte region og vil dermed kunne bli mer berørt av Brexit enn resten av landet. De mest utsatte områdene er prosessindustrien, reiselivsnæringen og finansnæringen.

 

Leveranser fra den norske prosessindustrien til Storbritannia utgjør ca 20 % av eksporten til EU, og består både av petrokjemiske produkter og metaller. Næringen eksporterer for rundt 8 milliarder kroner til Storbritannia og vil dermed merke Brexit.

 

I 2014 eksporterte reiselivsnæringen i Norge for over 5 milliarder kroner til Storbritannia. Dette utgjør litt under 15 % av reiselivsomsetningen tilknyttet europeiske turister. Når pundet svekker seg så mye som det har gjort, vil det være rimelig å anta at dette vil slå ut i britenes turisme i utlandet.

 

Eksport fra den norske finansnæringen går også i betydelig andel til Storbritannia. Med tanke på den forventede negative utviklingen i Londons finansmarkeder er det grunn til å forvente at Norge blir tydelig påvirket også her.

 

Nord-Norge blir også sterkere preget av endringer i den europeiske sikkerhetspolitikken. Desto lenger nord man kommer, jo viktigere blir det internasjonale samarbeidet på forvaltning av havområder, marine ressurser og klima. Storbritannia er i dag sentral i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og Brexit innebærer selvsagt at UK forlater det sikkerhetspolitiske samarbeidet. Men sikkerhetsdimensjonen i nord er i en mye større grad knyttet til NATO.